ภาษาพาที ป.6 เรื่องกล้วยๆ

รู้เร็วรู้ลึก  เรื่อง  เรื่องกล้วย ๆ สรุปเนื้อเรื่อง

     คำว่า “กล้วยๆ”  เรามักหมายถึงสิ่งที่ง่ายมาก  แต่ถ้าพูดถึงกล้วยที่เป็นพืชนั้น  กล้วยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษไทย กล้วยมีคุณค่าและประโยชน์  สามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วนตั้งแต่  ดอก  ใบ  ผล  ลำต้นและราก  ซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารทั้งคาวหวาน  อาจรับประทานสดๆ หรือนำมาปรับปรุงเป็นอาหารก็ได้

     ผู้ใหญ่สมัยก่อนมักใช้ใบตองมาห่อหรือเย็บกระทงเพื่อใส่อาหารหรือขนม ก้านกล้วยดัดแปลงเป็นของเด็กได้เล่นสนุกสนานและได้ออกกำลังกายไปในตัว แสดงให้เห็นความชาญฉลาดของคนไทยที่อบรมเลี้ยงดูเด็กๆ โดยหาเครื่องเล่นให้เด็กได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา นอกจากใช้ใบตองห่ออาหารแล้ว เรามักนำใบมะพร้าวมาทำเตี่ยว เนื่องจากใบมะพร้าวมีความเหนียวกว่าใบตอง โดยนำใบมะพร้าวมาเจียนก้านใบออก ก็จะได้เตี่ยวสองสาย ส่วนก้านใบนำไปทำไม้กวาด เรียกไม้กวาดทางมะพร้าว   นอกจากนั้นยังใช้ก้านมะพร้าวมาตัดเฉียง ๆ ให้ปลายแหลมไว้ใช้เป็นไม้กลัด

      การทำเตี่ยวแสดงความฉลาดของคนไทยที่รู้จักสังเกตและใช้ความคิดอย่างรอบคอบถี่ถ้วน เพื่อป้องกันห่ออาหารฉีกขาดแล้วยังทำให้สามารถจำแนกประเภทของอาหารจากปลายเตี่ยว อาจตัดปลายแหลม ปลายแฉก ปลายเฉียง เพื่อช่วยให้ทราบว่าห่อไหนเป็นอะไรประโยชน์อีกอย่างใช้เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือมดและแมลงไต่ตอม เพราะห่อไว้มิดชิด

       ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกล้วยมาโดยตลอด ดังเห็นจากขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย มีการนำใบตองมาทำเป็นบายศรีซึ่งเป็นเครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ อาจมีจำนวน ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น  หรือ ๙ ชั้น โดยมีเสาเล็ก ๆ ปักตรงกลางเป็นแกนมีเครื่องสังเวยวางอยู่ในบายศรี และไข่ขวัญเสียบเป็นยอดบายศรี บายศรีมีหลายชนิด เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่ ฯลฯ

        ในด้านหัตถกรรมคนไทยนำกล้วยมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เชือก กระเป๋า รองเท้า เก้าอี้ ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีงานฝีมือที่โดดเด่น คือ การแทงหยวกกล้วยซึ่งเป็นการสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายเพื่อใช้ประดับเชองตะกอน ในการเผาศพตามประเพณี

        การส่งเสริมความรู้ ความคิด เพื่อพัฒนาสติปัญญาให้แก่ลูกหลานที่ผู้ใหญ่นำมาเล่นคำทาย เช่น อะไรเอ๋ย ต้นเท่าขาใบวาเดียว คำตอบ คือ กล้วย การร้องเล่นสนุกสนาน เช่น ผมเปียมาเลียใบตอง พระตีกลองตะลุ่มตุ้มมง หรือสำนวนไทยที่ว่า หมาเห่าใบตองแห้ง ปอกกล้วยเข้าปาก ก็มีที่มาจากกล้วยเช่นกัน

        จะเห็นได้ว่ากล้วยเป็นพืชที่มีคุณค่า มีประโยชน์และเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แม้สังคมจะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรมการเกษตร มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยให้มีความหลากหลาย

       แต่คนไทยก็ยังสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีให้คงอยู่และเป็นมรดกตกทอดไปสู่คนรุ่นหลังได้รับถึงภูมิปัญญาไทย

     ด่านทดสอบ  เรื่อง เรื่องกล้วย ๆ
ตอนที่ ๑  คำชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย O  ทับตัวอักษร  ก  ข  ค  ง  ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
๑. กล้วยแสดงถึงอัจฉริยภาพของคนไทยเพราะเหตุใด
               ก. เพราะคนไทยนำกล้วยมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ดอกจนถึงราก
               ข. เพราะคนไทยนำกล้วยมาเป็นของเล่นเด็กได้
               ค. เพราะคนไทยสามารถนำกล้วยประดิษฐ์เป็นสำนวนได้
               ง. เพราะคนไทยรู้จักการนำกล้วยมาทำอาหารการกินได้
๒. การขี่ม้าและยิงปืนที่ทำจากก้านกล้วยช่วยเสริมสร้างเด็กในด้านใดมากที่สุด
               ก. ส่งเสริมทักษะการพูดและการร้อง
               ข. การออกกำลังกายและส่งเสริมจินตนาการของเด็ก
               ค. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง
               ง. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
๓. ก้านกล้วยสอนให้เด็กมีจินตนาการในการเล่นได้อย่างไร
               ก. เพราะเด็กต้องวิ่งไปพร้อมกับก้านกล้วย
                ข. เพราะเด็กต้องส่งเสียงเป็นเสียงปืน
                ค. เพราะเด็กต้องแสดงให้สมบทบาท
                ง. เพราะเด็กต้องคิดว่าตนเองเล่นเป็นอะไรมีทำท่าและส่งเสียงตามวิธีเล่น
๔. ก้านมะพร้าวหลังจากนำใบใช้เป็นเตี่ยวแล้วนำไปทำอะไร
               ก. ไม้จิ้มฟัน                         ข. เป็นเชื้อเพลิง                  ค. ทำของเล่นเด็ก                ง. ทำไม้กวาด
๕. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเตี่ยวที่นำมาคาดห่ออาหารหรือขนมมากที่สุด
               ก. เพื่อให้สามารถหิ้วห่อของได้ง่ายขึ้น
               ข. เพราะต้องการให้ห่อเป็นรูปร่างไว้ตลอด
               ค. เพราะต้องการให้อาหารมีความสะอาดป้องกันปราศจากฝุ่นละออง
               ง. เพราะต้องการรูปทรงสวยงาม
๖. การสลักกาบกล้วยห้เป็นลวดลายเรียกว่าอะไร
               ก. การแกะเปลือกกล้วย                                                     ข. การตอกหยวกกล้วย
               ค. การแทงหยวกกล้วย                                                      ง. การหั่นหยวกกล้วย
๗. การสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายแบบไทยนำไปใช้ในงานอะไร
               ก. งานแต่งงาน                    ข. งานบวช                           ค. การทำขวัญนาค              ง. งานศพ
๘. ต้นเท่าขาใบวาเดียว
               ก. มะพร้าว                           ข. มะม่วง                             ค. มะละกอ                          ง. กล้วย
๙. ผมเปียมาเลียใบตอง..................................ควรเติมข้อความใด
               ก. พระตีกลองตะลุ่มตุ้มมง                                               ข. เราตีกลองตะลุ่มตุ้มมง
               ค. ช่วยตีกลองตะลุ่มตุ้มมง                                               ง. เลิกตีกลองกันเถอะเสียงดัง
๑๐. สิ่งใดไม่เกี่ยวข้องกับกล้วย
               ก. งานศพ                            ข. หมาเห่าใบตองแห้ง             ค. วันเกิด                          ง. ปอกกล้วยเข้าปาก  

สร้างโดย: 
ครูศิรวินทร์

CrySealed

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์