สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มศิลปะ  ช่วงชั้นที่ 3 

1. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีลเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปาเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม คลาสิค
ชื่อเรื่อง การออกแบบ
สมาชิก กิตติวัฒน์ วิริยะธนนันท์ สถานะ นักเรียน
กฤษฎา กฤดาตระกูล สถานะ นักเรียน
ภาณุพงศ์ บุญญาพงษ์พันธ์ สถานะ นักเรียน
ฑัตรชัย เสฐียรโกเศศ สถานะ ครู
2. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปาเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม EliTzFRoMed
ชื่อเรื่อง การออกแบบ
สมาชิก ดารกา เฉลิมนัย สถานะ นักเรียน
ณิชกานต์ เหล่าสมาธิกุล สถานะ นักเรียน
จิรสิน กมลานนท์ สถานะ นักเรียน
ฑัตชัย เสฐียรโกเศศ สถานะ ครู
3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม DangJaa ♥ :)
ชื่อเรื่อง ดนตรีไทย
สมาชิก นายพันธวัช กำลังหาญ สถานะ ครู
เด็กหญิงภัทรา วทัญญุตา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงญาณภา จันทร์มาลา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงวรันธร คล่องสุดใจ สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม LinKin Park
ชื่อเรื่อง ดนตรีร็อค
สมาชิก เด็กชายศิวกร คงเสือ สถานะ นักเรียน
เด็กชายกฤษณะ สีทอง สถานะ นักเรียน
เด็กชายเอกชัย สว่างพันธ์ สถานะ นักเรียน
นาย.สิทธิพร บุณโยดม สถานะ ครู
5. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม FreeDoM3
ชื่อเรื่อง เครื่องดนตรีไทย
สมาชิก เด็กหญิงจารุวรรณ ฉัตรโพธิ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอารยา คุณากรจิตติรักษ์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงซาร่า พบพิมาย สถานะ นักเรียน
นายพันธวัช กำลังหาญ สถานะ ครู
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม กบสีรุ้ง
ชื่อเรื่อง นาฏศิลป์เบื้องต้น
สมาชิก ขวัญชนก ลิ่วเฉลิมวงศ์ สถานะ นักเรียน
พระพร มุขยวงศา สถานะ นักเรียน
ไม่ประสงค์ออกนาม สถานะ นักเรียน
จุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ สถานะ ครู
7. โรงเรียน เซ็นต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม music of thailand
ชื่อเรื่อง ดนตรี
สมาชิก เด็กชายภาคิน วัชรอาภานุกร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงอิสรีย์ ชัยมัธยมผล  สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงเจสสิก้า ช่วงชื่น สถานะ นักเรียน
ครูปริญญา ทิพย์นาล สถานะ ครู
8. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม ต๊งโหม่งเหมียวคือ
ชื่อเรื่อง ความเป็นมาของศิลปะ
สมาชิก เด็กชายน้องตอง เหงี่ยมวิจวัฒน์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายณัฏฐากร สามารถกิจ สถานะ นักเรียน
พัสกร หมื่นแก้ว สถานะ นักเรียน
นายผ่อง เกิดลาพี สถานะ ครู
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Music Soul
ชื่อเรื่อง ดนตรีสากล
สมาชิก เด็กหญิงดลภา วิริยะสัทธา สถานะ นักเรียน
เด็กชายกัลป์ เสถียรบุณย์ สถานะ นักเรียน
เด็กชายกาจบัณฑิต แย้มสรวล สถานะ นักเรียน
นายปริญญา ทิพย์นวล สถานะ ครู
10. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ชื่อทีม ไหน?
ชื่อเรื่อง ผมรักดนตรี
สมาชิก ฐาณิกาญจน์ พิศิษฐ์กุลสุนทร สถานะ นักเรียน
นาตธิดา วรวัฒนบัญชา สถานะ นักเรียน
ณัฐนันท์ แสงพล สถานะ นักเรียน
คุณครูพัชรี ยวนลา สถานะ ครู
11. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ชื่อทีม บานสะพรั่ง
ชื่อเรื่อง art art art .
สมาชิก ธราธาร วงษ์สกุล สถานะ นักเรียน
ปรางค์ฉัตร สุดประเสิรฐ สถานะ นักเรียน
วรณัฎฐ์ ตรีเพ็ชร์ สถานะ นักเรียน
สุดาสมร นุตเวช สถานะ ครู
12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ ต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม P2N
ชื่อเรื่อง ART IS EVERYTHING
สมาชิก พรหมธิดา ฤกษ์ฉวี สถานะ นักเรียน
ณัฐวดี ชัยธีระพันธุ์กุล สถานะ นักเรียน
พิภัทรา ศุภชัยวีรกุล สถานะ นักเรียน
จุไรรัตน์ รุ่งโรจน์ สถานะ ครู
13. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Camera Body
ชื่อเรื่อง Photography ถ่ายรูปอย่างไรให้สวยงาม
สมาชิก บุญชนก ฉายชูวงษ์ สถานะ นักเรียน
พรนภา ฤกษนันทน์ สถานะ นักเรียน
ปวริศา ศุขะพันธุ์ สถานะ นักเรียน
ไกรวุธ ปานมณี สถานะ ครู
14. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ที่อยู่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม ปลายฝัน
ชื่อเรื่อง บุคคลสำคัญด้านศิลปของโลก
สมาชิก นายสรวัฒน์ ยามสุข สถานะ ครู
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ จิโน สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงรัศมิมาน เวโรจน์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงพุทธิชชา พรมกร สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ที่อยู่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม ขนมโก๋
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย(สถูป เจดีย์)
สมาชิก นายสรวัฒน์ ยามสุข สถานะ ครู
เด็กหญิงสินีนาถ พันธ์พงศ์พาณิชย์ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงขวัญศิรินทร์ ตั้งชัยวรรณา สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงหทัยชนก วังมะนาว สถานะ นักเรียน
16. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม mission 2 mars Kidz
ชื่อเรื่อง ดนตรีและศิลปะ สมัยใหม่
สมาชิก ธรรมรงค์ สุวรรณ์เจริญ สถานะ นักเรียน
จารุกิตติ์ ศรีนามวงศ์ สถานะ นักเรียน
สมชาย อาโนเนะ สถานะ นักเรียน
ฑัตชัย เสฐียรโกเศศ สถานะ ครู
17. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 ม.6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Freely
ชื่อเรื่อง Music  Language
สมาชิก เด็กชายศุภวิชญ์ พันธ์นรา สถานะ นักเรียน
เด็กชายสหพจ ผมทอง สถานะ นักเรียน
กันตณัฐ ธรรมคุฬห์ สถานะ นักเรียน
ครูสมคิด เเก้ววงศ์วาลย์ สถานะ ครู
18. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Andente
ชื่อเรื่อง ดนตรี
สมาชิก นายปริญญา ทิพย์นวล สถานะ ครู
นายสิทธิพร บุณโยดม สถานะ ครู
เด็กหญิงพรรณละออ พิเชฐถาวร สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงสิรินทร์ ศิวะโมกข์ลัคณา สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน เสลภูมิ
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ
ที่อยู่ 156 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท  ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120
ชื่อทีม ศิลาธรรม 3
ชื่อเรื่อง ศิลปะภาพตัดปะกระดาษ
สมาชิก นางสาวอรุโณทัย  สีหาเสน สถานะ นักเรียน
นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย สถานะ นักเรียน
นางสาวศิราณี  เพ็งพันธ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวประนอม  ปัญจรักษ์ สถานะ ครู
20. โรงเรียน โสมาภาพัฒนา
ที่อยู่ 12 พระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ชื่อทีม P&N @SMP4
ชื่อเรื่อง ศิลปะ
สมาชิก นางวนิดา เมฆญารัชชนานนท์ สถานะ ครู
นางสาวเสาวนีย์ จันทร์อำรุง สถานะ ครู
เด็กหญิงวิสสุตา พงศ์พลาดิศัย สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงจีรณา ปทุมมานุรักษ์ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์