สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4

1. โรงเรียน บ้านกรวดวิทยาคาร
ที่อยู่ 144 หมู่ที่ 4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ชื่อทีม สื่อสร้างสรรค์
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์กราฟิก
สมาชิก สุพรรษา วันสุข สถานะ ครู
เกียรติพงษ์ มโนวิสุทธิ์ สถานะ นักเรียน
ธีรวัฒน์ พันธุ์วงศ์ สถานะ นักเรียน
ธรรมสรณ์  ทองไทยธนวัฒน์ สถานะ นักเรียน
2. โรงเรียน สลกบาตรวิทยา
ที่อยู่ 1449 หมู่ 1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
ชื่อทีม ดินฉาย
ชื่อเรื่อง พลังงานถ่านรีไซเคิล
สมาชิก นายจีระเดช เพชร์ทูล สถานะ ครู
นางสาวสุรถวัลย์ ธัญญการณ์ สถานะ นักเรียน
นายสิทธิพัฒน์ เชี่ยวชาญชัย สถานะ นักเรียน
นายษิษณุพงศ์ ธงชัย สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน บึงมะลูวิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 175 ม.1 ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ชื่อทีม ยอดพลู
ชื่อเรื่อง การเขียนเว็บไซต์
สมาชิก นายพิพัฒน์ เฌอร์กิจ สถานะ ครู
นายเทวา อุ่นอก สถานะ นักเรียน
นางสาวมาริษา มั่นชาติ สถานะ นักเรียน
นางสาวดารารัตน์ พร้อมพรม สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถนนตากสินมหาราช ตำบนท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อทีม Earnestly
ชื่อเรื่อง Wow!! Photoshop
สมาชิก นายภาณุภัทร กำมหาวงษ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวพิมพ์ณิชา พิทักษ์วรรัตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวหทัยรัตน์  ดาราดิกุล สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
5. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม หอยจุ๊บแจง
ชื่อเรื่อง OHO Flash (โอ้ !โห! แฟลช)
สมาชิก นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นางสาวชนาภา งามฉาย สถานะ นักเรียน
นางสาวเวสารัช สุวรรณโยธิน สถานะ นักเรียน
นางสาวอมรกัญ คะมะโน สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 ม.1 บ.น้ำงาม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม unisas
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
สมาชิก นางสาวกนิษฐา มูลปานันท์ สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลทิพย์ ธงขาว สถานะ นักเรียน
นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
นายณัฐพงค์ กองโปธิ สถานะ ครู
7. โรงเรียน ปรางค์ทองวิทยา
ที่อยู่ 268 หมู่ 13 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ชื่อทีม the one
ชื่อเรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
สมาชิก ดนัย ก่องนอก สถานะ นักเรียน
อำนาจ สระสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
นัทธวัตร ของดี สถานะ นักเรียน
นิโลบล ชนะพเนา สถานะ ครู
8. โรงเรียน กุดเรือคำพิทยาคาร
ที่อยู่ 96 ม.9 ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
ชื่อทีม good ไอเดียสมอง
ชื่อเรื่อง การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์
สมาชิก นางสาวกุสุมา บังพะจาร สถานะ นักเรียน
นายมนตรี สุริยะจันทร์ สถานะ นักเรียน
นายทศพร พุทธสกุล สถานะ นักเรียน
นายวรวิทย์ ไชยวงค์คต สถานะ ครู
9. โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 668 หมู่ที่ 1 บ้านน้ำงาม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180
ชื่อทีม Sbeand
ชื่อเรื่อง ซอฟต์แวร์
สมาชิก นางจรินทร์ ธงงาม สถานะ ครู
นายณัฐพงค์ กองโปธิ สถานะ นักเรียน
นางสาวทิพปภา มูลมอญ สถานะ นักเรียน
นางสาวปนัดฐา ภู่พร้อมพันธุ์ สถานะ นักเรียน
10. โรงเรียน พิชญศึกษา
ที่อยู่ 94/1 หมู่ที่ 8 ถนนติวานนท์ ซอยสุขาประชาสรรค์ 3
ชื่อทีม Team Pichaya
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีที่ทันสมัย
สมาชิก พงษ์พิชญ ลิมปิษเฐียร สถานะ นักเรียน
นายธนณัฎฐ์ พิบูลย์บรรณกิจ สถานะ นักเรียน
นายณภัทร อุนนะนันทน์ สถานะ นักเรียน
นางณัฐมน งามเงินวรรณ สถานะ ครู
11. โรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม
ที่อยู่ 800 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ชื่อทีม BWIT1
ชื่อเรื่อง สร้างสรรงานประดิษฐ์
สมาชิก นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้ สถานะ ครู
นายธวัชชัย  ภิบาลบุตร สถานะ นักเรียน
นางสาวกนกรัตน์  ทองสุกดี สถานะ นักเรียน
นางสาวสายฝน นุ้ยปรี สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน บึงสามพันวิทยาคม
ที่อยู่ 800 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
ชื่อทีม BWIT2
ชื่อเรื่อง ภาษาเอเอสพี(ASP)
สมาชิก นายสุวิรัช พรมมาก สถานะ ครู
นางสาวนิลุบล สาระ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุธาสินี ทิพยนนท์ สถานะ นักเรียน
นายวรภัทร์ วรรณธนกฤต สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน สตึก
ที่อยู่ 123 หมู่ 23 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ชื่อทีม 16-16-8
ชื่อเรื่อง ดึงมันขึ้นมาโชว์
สมาชิก นางสาวสายพิน หลักหนองบัว สถานะ นักเรียน
นางสาวสุวิมล เฉลียวฉลาด สถานะ นักเรียน
นางสาวระพีพรรณ ประนมศรี สถานะ นักเรียน
นายธีรวัฒน์ อ่างทอง สถานะ ครู
14. โรงเรียน พระแก้ววิทยา
ที่อยู่ อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
ชื่อทีม pkwy
ชื่อเรื่อง ส่งข้อมูลสู่โลกอินเตอร์เน็ต
สมาชิก นายมนัด เทศทอง สถานะ ครู
นางสุพิชฌาย์ เทศทอง สถานะ ครู
นายสมบัติ ก่อแก้ว สถานะ นักเรียน
นางสาวหนึ่งฤทัย เข็มเงิน สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน สายปัญญารังสิต
ที่อยู่ จังหวัดปทุมธานี
ชื่อทีม สตองเกอร์
ชื่อเรื่อง คำราชาศัพท์ชวนรู้
สมาชิก ณัฐชุตา สิทธิชัย สถานะ นักเรียน
พิชชากร จันทร์ไสว สถานะ นักเรียน
จินต์จุฑา แสงกระจ่าง สถานะ นักเรียน
ยุพิน ธาทอง สถานะ ครู
16. โรงเรียน ปิยะบุตร์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 133 หมู่ 6  ต.โพนทอง  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  15110
ชื่อทีม Rise Star
ชื่อเรื่อง เปิดประตูสู่โลก...อินเทอร์เน็ต
สมาชิก นางพิสมัย ศุภพงษ์ สถานะ ครู
นายจักรพงษ์ ตีเมืองสอง สถานะ นักเรียน
นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว สถานะ นักเรียน
นางสาวนัฏจิรา บุญนำมา สถานะ นักเรียน
17. โรงเรียน ตากพิทยาคม
ที่อยู่ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก 63000
ชื่อทีม Information System
ชื่อเรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver 8
สมาชิก นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์ สถานะ ครู
นางสาวภัทรพรรณ ขุขันธิน สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณวิมล นอกเมือง สถานะ นักเรียน
นางสาวอัญมณี สถานะ นักเรียน
18. โรงเรียน ลิไทพิทยาคม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งานหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ หมู่ 3 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210
ชื่อทีม Muangkao Team
ชื่อเรื่อง โครงงานอาชีพ
สมาชิก นางสาวสมร ประชาสน สถานะ ครู
นายมงคลชัย เรืองแจ่ม สถานะ นักเรียน
เด็กชายวีรพล ฉิมชู สถานะ นักเรียน
เด็กชายกฤตเมธ หลองทุ่ง สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน วารีเชียงใหม่
ที่อยู่ 59 ม.6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ชื่อทีม Varee1
ชื่อเรื่อง IT IT
สมาชิก นายสรวัฒน์ ยามสุข สถานะ ครู
นางสาวพัชรียา มีชูชีพ สถานะ นักเรียน
นายวินซัน ออง สถานะ นักเรียน
นายภูวภัทร วะสีนนท์ สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ชื่อทีม Visuallustrator
ชื่อเรื่อง Network Technology
สมาชิก นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ สถานะ ครู
นายปวีย์ เพชรรักษ์ สถานะ นักเรียน
นายแสงเพชร ศรีนิ่ม สถานะ นักเรียน
นายวัชรากร เลิศวัฒนาสกุล สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไข คือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร ...ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไขคือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร

หวัดดีค่ะ ทีม power three ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก ict เป็น history's computer

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์