สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak
21. โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ชื่อทีม Visuallustrator
ชื่อเรื่อง การสร้างงานมัลติมีเดีย
สมาชิก นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ สถานะ ครู
นายปวีย์ เพชรรักษ์ สถานะ นักเรียน
นายแสงเพชร ศรีนิ่ม สถานะ นักเรียน
นายวัชรากร เลิศวัฒนาสกุล สถานะ นักเรียน
22. โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ชื่อทีม Visuallustrator
ชื่อเรื่อง การสร้างงานคอมพิวเตอร์และการนำเสนอ
สมาชิก นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ สถานะ ครู
นายปวีย์ เพชรรักษ์ สถานะ นักเรียน
นายแสงเพชร ศรีนิ่ม สถานะ นักเรียน
นายวัชรากร เลิศวัฒนาสกุล สถานะ นักเรียน
23. โรงเรียน ร่องตาทีวิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 374 หมู่ 10 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ชื่อทีม หัตถศิลป์
ชื่อเรื่อง ขนมไทยจิ๋วจากแป้งข้าวเหนียว
สมาชิก นางทิศนา เหมือนวงค์ สถานะ ครู
นางสาวเพชรา นาเมืองรักษ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวนุชจรินทร์ บุญรักษา สถานะ นักเรียน
นางสาวสาวิตรี สุขประเสริฐ สถานะ นักเรียน
24. โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 388 ถนนตลาดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
ชื่อทีม Supernovae
ชื่อเรื่อง Ubuntu ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ยุคใหม่
สมาชิก นางสาวกิติมา เพชรทรัพย์ สถานะ ครู
นายสิปปภาส สวโรจน์ สถานะ นักเรียน
นายถิรวุฒิ บวรทวีวงศ์ สถานะ นักเรียน
นายแสงเพชร ศรีนิ่ม สถานะ นักเรียน
25. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 ต.บ้านเตย อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม <MUNDEE>
ชื่อเรื่อง การย้อมสีธรรมชาติ
สมาชิก นางสาวประคอง เติมตัวรัมย์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุภาพร ผายตากแดด สถานะ นักเรียน
นางสาวอัมพร สังกะโทก สถานะ นักเรียน
นางสถาพร สีหาวงห์ สถานะ ครู
26. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย อ. พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม cheeze
ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกบ
สมาชิก นางสาวนวรัตน์ เจนไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวอริสา ประทุมคำ สถานะ นักเรียน
นายณัฐวุธ นินทะราช สถานะ นักเรียน
นางสถาพร สีหาวงศ์ สถานะ ครู
27. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อทีม Fantasy no Tsubasa
ชื่อเรื่อง Anime  making
สมาชิก นางสาวอลิสา  สาตราวาหะ สถานะ นักเรียน
นางสาวศศิธร  คำเกิด สถานะ นักเรียน
นางอรศิริ เลิศกิตติสุข สถานะ ครู
นางสาวกมลอร  เดชประดิษฐ์ สถานะ ครู
28. โรงเรียน ชำนาญสามัคคีวิทยา ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 108 ม.8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
ชื่อทีม CSW_TEAM
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 (งานกราฟฟิก)
สมาชิก นางสาวมาณี คุสิตา สถานะ ครู
นางสาวดารณี ดอกไม้ สถานะ นักเรียน
นางสาวชญานี ไทรสมุทร สถานะ นักเรียน
นางสาวชลธิชา แสงเจริญ สถานะ นักเรียน
29. โรงเรียน นครนายกวิทยาคม
ที่อยู่ ข1-330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000
ชื่อทีม NWKstudio
ชื่อเรื่อง การเรียงลำดับข้อมูล
สมาชิก นางสาวสุชิรา  มีอาษา สถานะ ครู
นายนิพิฐพนธ์  ปะนามะสา สถานะ นักเรียน
นายภูริพันธ์  สืบเชื้อ สถานะ นักเรียน
นายกฤษณะ  เพ็ชรรุ่ง สถานะ นักเรียน
30. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 หมู่4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม Dek-Com
ชื่อเรื่อง Data Base System น่ารู้
สมาชิก นายชาญ สิ่วไธสง สถานะ ครู
นางสาวกานดา ฉาไธสง สถานะ ครู
นายนาวิน ชัยไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวศุภลักษณ์ เพียวงศ์ สถานะ นักเรียน
31. โรงเรียน ชำนาญสามัคคีวิทยา
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 108 ม.8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
ชื่อทีม CSW_JAM
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4 (การใช้งานโปรแกรม Photoshop CS3)
สมาชิก นางสาวมาณี  คุสิตา สถานะ ครู
นายฐิติพันธ์  ประสมทรัพย์ สถานะ นักเรียน
นายสันติภาพ  บำรุงกิจ สถานะ นักเรียน
นายอนุชัย  บุญสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
32. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 บ้านเตย อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์31120
ชื่อทีม my  friend
ชื่อเรื่อง ฮาร์ดแวร์
สมาชิก นางสาวสุนันทา  ทูลไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวสิรินันท์  เป้าไธสง สถานะ นักเรียน
นางสาวเบญจวรรณ   สิงบุดดี สถานะ นักเรียน
นางสาวอิสยาห์  ถือสยม สถานะ ครู
33. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่ 5 ถนน  เจริญกรุง57  เขต สาทร   กทม.
ชื่อทีม กระเพาะเหล็ก
ชื่อเรื่อง Food fighter
สมาชิก นางสาวธัญยธรณ์ วณีสิทธิรัตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวเกศินี เจริญพรวัฒนา สถานะ นักเรียน
นางสาวรวีวรรณ รสชื่น สถานะ นักเรียน
ศรีสวาสดิ์ บุนนาค สถานะ ครู
34. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขต สาทร กทม.10120
ชื่อทีม สยึมกึ๋ย >__<""
ชื่อเรื่อง คอม
สมาชิก นางสาวเจนจิรา   พงษ์พรหม สถานะ นักเรียน
นางสาวสิริมา   ลาภเจริญรุ่ง สถานะ นักเรียน
นางสาววิระวัลย์   กลั่นประเสริฐ สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลอร   เดชประดิษฐ์ สถานะ ครู
35. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 ม.4 บ้านเตย ต.พุทไธสง  อ.พุทไธสงจ.บุรีรัมย์31120
ชื่อทีม GO  IN  TER
ชื่อเรื่อง การสื่อสารข้อมูล
สมาชิก นายวินัย   งามดี สถานะ นักเรียน
นางสาววรรณพร    สุริยะคุปต์ สถานะ นักเรียน
นางสาวอุทัยทิพย์     สวัสดี สถานะ นักเรียน
นายชาญ   สิ่วไธสง สถานะ ครู
36. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 92 ซ.มิตราคาม ถ.สามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
ชื่อทีม IT's Cool
ชื่อเรื่อง ระบบอินเตอร์เน็ต
สมาชิก นางสาวพริม ศักดิ์กำจร สถานะ นักเรียน
นางสาวชุติกาญจน์ นาวาล่อง สถานะ นักเรียน
นางสาวณิชา สังวรวุฒิคุณ สถานะ นักเรียน
นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ สถานะ ครู
37. โรงเรียน นางรอง
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว
ที่อยู่ 19 ถ.ณรงค์รักษาเขต ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม nangrong
ชื่อเรื่อง การสร้างเลเยอร์ด้วย Dreamweaver 8
สมาชิก นายคเชนทร์   จันทร์เทศ สถานะ นักเรียน
นายขจรวิทย์   วิภาหัสน์ สถานะ นักเรียน
นายจิรภัทร   จันทรวงค์ สถานะ นักเรียน
นายพีระพงษ์   มีพวงผล สถานะ ครู
38. โรงเรียน วัดดอนตูม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ถ.ทรงพล อ.บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
ชื่อทีม สบายทีม
ชื่อเรื่อง อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
สมาชิก นายเทพนรินทร์  ชฎาหิรัญรัตน์ สถานะ นักเรียน
นายกษิดิศ  สุภาพ สถานะ นักเรียน
นายธีรพันธ์  ธรรมกิจ สถานะ นักเรียน
นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว สถานะ ครู
39. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 ต.บ้านเตย อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม โอชิ
ชื่อเรื่อง งานไม้
สมาชิก นายแก่นกรุง กิจคติ สถานะ นักเรียน
นางสาววีณา มงคลศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวมณีรัตน์ ไพรเนาว์ สถานะ นักเรียน
นายสวัสดิ์ จันดารัตน์ สถานะ ครู
40. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่4 บ้านเตย ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม INFINITY
ชื่อเรื่อง กระดาษ
สมาชิก นางสถาพร  ศรีหาวงศ์ สถานะ ครู
นายกิตติศักดิ์  กิ่งวงษา สถานะ นักเรียน
นายสถาพร  สรสิทธิ์ สถานะ นักเรียน
นายสำราญ  ชัยชนะ สถานะ นักเรียน
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไข คือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร ...ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไขคือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร

หวัดดีค่ะ ทีม power three ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก ict เป็น history's computer

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์