สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak
41. โรงเรียน พุทไธสง
ที่อยู่ 3  หมู่4  บ้านเตย  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์
ชื่อทีม keroro
ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกบ
สมาชิก นวรัตน์   เจนไธสง สถานะ นักเรียน
อริสา  ประทุมคำ สถานะ นักเรียน
ณัฐวุธ  นินทะราช สถานะ นักเรียน
สถาพร  ศรีหาวงศ์ สถานะ ครู
42. โรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา"
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว
ที่อยู่ ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
ชื่อทีม Photoshop
ชื่อเรื่อง ตกแต่งรูปสวยด้วยโปรแกรม Photoshop
สมาชิก นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด สถานะ ครู
นางสาวธัญญพัทธ์  พึ่งคำ สถานะ นักเรียน
นายอนุชิต  สหสุนทร สถานะ นักเรียน
นายเจษฎา  ดีศิริพรชัย สถานะ นักเรียน
43. โรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา"
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ได้รับผลงานครั้งที่ 2 แล้ว
ที่อยู่ ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
ชื่อทีม Excel Club
ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel
สมาชิก นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด สถานะ ครู
นางสาวลักษิกา  จันทะบุตร สถานะ นักเรียน
นางสาวสุนิษา  ทิพย์ประเสริฐ สถานะ นักเรียน
นางสาวฐานะมาศ  แก้วอุดร สถานะ นักเรียน
44. โรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา"
ที่อยู่ ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
ชื่อทีม Net Club
ชื่อเรื่อง การใช้งานอินเทอร์เบื้องต้น
สมาชิก นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด สถานะ ครู
นายสุรศักดิ์  มารัตตะ สถานะ นักเรียน
นายบุรินทร์  แสงสัมฤทธิ์ สถานะ นักเรียน
นายพีระพล  เลิศศรีสุทธิพงศ์ สถานะ นักเรียน
45. โรงเรียน บัณฑิตศึกษาลัย
ที่อยู่ 136 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
ชื่อทีม DeK-BunDit
ชื่อเรื่อง สื่อดิจิตอล
สมาชิก กติภัท ศิวะฤทธิกูล สถานะ นักเรียน
นพรัตร์ นิ่มทับทิม สถานะ นักเรียน
ณัฐพล ชัยศร๊ สถานะ นักเรียน
อานนท์  คงอินทร์ สถานะ ครู
46. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย  ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 1เจริญกรุง57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร10120
ชื่อทีม power three
ชื่อเรื่อง history  computer
สมาชิก นางสาวศันสนีย์ ดิษสมาน สถานะ นักเรียน
นางสาวปิยะพร ฉ่ำชื่นวงศ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวกนกพร องค์เจริญวรรณ สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลอร เดชประดิษฐ์ สถานะ ครู
47. โรงเรียน

สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา

ที่อยู่ เลขที่ 1 เจริญกรุง 57 เขต สาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อทีม นางร้าย
ชื่อเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมาชิก นางสาววาสนา คงพลาย สถานะ นักเรียน
นางสาวสุภาพร ยะเพ สถานะ นักเรียน
นางสาวดวงสมร แซ่หวง สถานะ นักเรียน
นางสาวกมลอร  เดชประดิษฐ์ สถานะ ครู
48. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร แขวง ยานนาวา กทม 10120
ชื่อทีม com
ชื่อเรื่อง ie
สมาชิก นางสาวกมลอร  เดชประดิษฐ์  สถานะ ครู
นางสาวมยุรี วรนันทนากุล สถานะ นักเรียน
นางสาวสมลักษณ์ สหัสนัยน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวยศวดี สุวรรณสุนทร สถานะ นักเรียน
49. โรงเรียน วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10220
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการขายคอมพิวเตอร์
สมาชิก นายนิเวส ศิวพรประทาน สถานะ ครู
นายธนกร หาวงศ์ สถานะ นักเรียน ปวส. 2
นายภานุวัฒน์ วงษ์เพ็ง สถานะ นักเรียน ปวส. 2
นางสาวภานิดา แก้วไพฑูรย์ สถานะ นักเรียน ปวส. 2
50. โรงเรียน วิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 36/9 ม.4 ซ.รามอินทรา39 ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม. 10220
ชื่อทีม
ชื่อเรื่อง โปรแกรมระบบฐานข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียน
สมาชิก นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์คำจันทร์ สถานะ ครู
นายธีรวีร์ ชูติเสรี สถานะ นักเรียน ปวส. 3
นางสาวนทีธร จองบุตรดี สถานะ นักเรียน ปวส. 3
นายภัทรพน อรรถเกษม สถานะ นักเรียน ปวส. 3
51. โรงเรียน หนองแค "สรกิจพิทยา"
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18140
ชื่อทีม First step (MNP)
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สมาชิก นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด สถานะ ครู
นางสาวชารวี  เชิดชู สถานะ นักเรียน
นางสาวเทวิกา  อัมพรรัตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสาวิตรี  เมืองคง สถานะ นักเรียน
52. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ต.บ้านเตย อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม SLEEP ONE
ชื่อเรื่อง การเลี้ยงกบสมัยใหม่
สมาชิก นายเกศทัศน์ สาไธสง สถานะ นักเรียน
นายกรกช กรมไธสง สถานะ นักเรียน
นายกิตติคุณ สุทธิสาย สถานะ นักเรียน
นางสถาพร ศรีหาวงค์ สถานะ ครู
53. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ
ผู้จัดทำ อาจารย์พัชรินทร์ วงศ์จันทร์
54. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ผู้จัดทำ อาจารย์์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์
55. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องทำความเย็นเบื้องต้น
ผู้จัดทำ อาจารย์์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์
56. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง การตรวจสอบอุปกรณ์งานควบคุม
ผู้จัดทำ อาจารย์์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์
57. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ความร้อน
ผู้จัดทำ อาจารย์์ธนาทรัพย์ สุวรรณลักษณ์
58. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง งานตะไบ
ผู้จัดทำ อาจารย์์สุเมธ สุโมตยะกูล
59. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง การโฆษณา
ผู้จัดทำ อาจารย์์สุดเขต หนูรอด
60. โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 231 ม.2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
ชื่อเรื่อง ศิลปการขาย
ผู้จัดทำ อาจารย์์บรรจง รัตนเลิศ
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไข คือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร ...ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

ลำดับที่ 28 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คำนำหน้าชื่อที่ต้องแก้ไขคือ นางสาวชญานี ไทรสมุทร

หวัดดีค่ะ ทีม power three ขอเปลี่ยนชื่อเรื่องจาก ict เป็น history's computer

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์