สมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อสมัครเข้าร่วมประกวด เนื้อหากลุ่มภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4 

1. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ชื่อทีม CHUMMY
ชื่อเรื่อง Chinese Easy
สมาชิก อยู่ระหว่างรอชื่อเพิ่มเติม สถานะ
นางสาวกมลชนก ต่อเคหะกิจ สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐชญา กรรมารวนิช สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
2. โรงเรียน ระยองวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 79 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
ชื่อทีม essayer
ชื่อเรื่อง English While You Breath
สมาชิก นายณภัทร กระจ่างแจ้ง สถานะ นักเรียน
นายชนารัตน์ คำอ่อน สถานะ ครู
นางสาวปริม ทองจันทึก สถานะ นักเรียน
นางสาวพิมพ์ชนก เหลืองอร่าม สถานะ นักเรียน
3. โรงเรียน แม่ระมาดวิทยาคม ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ 66 หมู่3 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
ชื่อทีม คนริมเมย
ชื่อเรื่อง Attractive Places along the Moei river(สถานที่ดึงดูดความสนใจ แถบลุ่มแม่น้ำเมย)
สมาชิก นายผจญ  ก่ำทา สถานะ ครู
นางลำดวน  สงวนไว้ สถานะ ครู
นายพิชาติ  กันทะถ้ำ สถานะ นักเรียน
นายเกรียงศักดิ์  ปราจันทร์ สถานะ นักเรียน
4. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4ถ.แจ้งวัฒนะต.บ้านใหม่อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี11120
ชื่อทีม France
ชื่อเรื่อง ศัพท์ที่น่ารู้
สมาชิก นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ สถานะ ครู
นายพีรพล วุฒิสารกรสกุล สถานะ นักเรียน
นางสาวพลอยไพลิน จรัสรัศมี สถานะ นักเรียน
นางสาวชินานุช บุนนาค สถานะ นักเรียน
5. โรงเรียน สรรพวิทยาคม
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว
ที่อยู่ 51 ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก
ชื่อทีม เด็กสรรพ_ม่วง-เหลือง
ชื่อเรื่อง สมุนไพรในแม่สอด
สมาชิก นางกฤษณา อินต๊ะยะ สถานะ ครู
นายธนวัฒน์ ไสปา สถานะ นักเรียน
นายวรยศ เต่าตาจันทร์ สถานะ นักเรียน
นายนิรุทธ์ เนตรจำนงค์ สถานะ นักเรียน
6. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
พร้อมทั้งใบรับรองการใช้งาน Software ป้องกันภัยฯ และหลักสูตรเสริมทักษะฯ
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อทีม bonjour ST.FX
ชื่อเรื่อง I see France
สมาชิก นายพงษ์ศักดิ์ วรพจน์มาศ สถานะ ครู
นางสาวฐิตารีย์ มหาวงศนันท์ สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐณิชา สร้อยแก้ว สถานะ นักเรียน
นาย ณพวิทย์ พัฒนะวาณิชนันท์ สถานะ นักเรียน
7. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
ที่อยู่ 345 ม.2 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ชื่อทีม Function
ชื่อเรื่อง Fun Match:Reading English story
สมาชิก ครูประเทือง   หิรัณศักดิ์ สถานะ ครู
นายกฤชากร   พุทธจันทร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวณัฐชา    ปัญญาชนกุล สถานะ นักเรียน
นางสาวเบญญทิพย์   ธนาคำ สถานะ นักเรียน
8. โรงเรียน โคกสีพิทยาสรรค์
ที่อยู่ บ้านโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ชื่อทีม wundewfull
ชื่อเรื่อง TENSE
สมาชิก นางสาวปาริฉัตร ไชยเดช สถานะ นักเรียน
นางสาวพรวิวา ถิ่นหนองตูม สถานะ นักเรียน
นาย อำนาจ พรหมใจรักษ์ สถานะ นักเรียน
ธนานุรักษ์ บุศรีคำ สถานะ ครู
9. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
ที่อยู่ 39/4 หมู่6 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ชื่อทีม Super Junior Forever Only 13 Monkeys
ชื่อเรื่อง ภาษาเกาหลี
สมาชิก เด็กหญิงญาณิสรา ศรีสุวรรณ สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชุติกาญจน์ พ่วงทอง สถานะ นักเรียน
เด็กหญิงชยาภรณ์ บำรุงเขต สถานะ นักเรียน
ครูนงค์ลักษณ์  กลิ่นจำปา สถานะ ครู
10. โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ที่อยู่ ต.นาพรุ  อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อทีม Triamsouth
ชื่อเรื่อง Maze
สมาชิก นางภูริชญา เผือกพรหม สถานะ ครู
นายกฤษฎา ผ่าเจริญ สถานะ นักเรียน
นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม สถานะ นักเรียน
นางสาวสุบุตรา อำลอย สถานะ นักเรียน
11. โรงเรียน สรรพวิทยาคม
ที่อยู่ 51 ถนนประสาทวิถี  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 63110
ชื่อทีม sappha
ชื่อเรื่อง ท่องเที่ยวถิ่น_แม่สอด
สมาชิก นางกฤษณา อินต๊ะยะ สถานะ ครู
นางสาวมัชฌิมา พรมวงษ์ สถานะ นักเรียน
นางสาวสรญา สุนศรี สถานะ นักเรียน
นางสาวพิมพ์ชญาภรณ์ สืบสายทอง สถานะ นักเรียน
12. โรงเรียน พุทไธสง ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ เลขที่ 3 หมู่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
ชื่อทีม tuy02
ชื่อเรื่อง TENSES
สมาชิก นางสาวภูศนิศา ภูมิชัยโชค สถานะ ครู
นางสาวอลิษา  ปราชิตัง สถานะ นักเรียน
นางสาวขนิษฐา  นวลผ่อง สถานะ นักเรียน
นางสาวรสสุคนธ์  หาญชนะ สถานะ นักเรียน
13. โรงเรียน ระยองวิทยาคม
ที่อยู่ 179 ถนนตากสิน ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง
ชื่อทีม Respect And Honour
ชื่อเรื่อง English Town
สมาชิก นายชนารัตน์  คำอ่อน สถานะ ครู
นายวโรภาส ชุนณะวงค์ สถานะ นักเรียน
นายอดิศร รักมิตร สถานะ นักเรียน
นายเจนวิศว์  กีรติภัทรกุล สถานะ นักเรียน
14. โรงเรียน กุดบงพิทยาคาร
ที่อยู่ 156 หมู่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ชื่อทีม .com
ชื่อเรื่อง ประโยค direct indirect
สมาชิก นายสนั่น บุดดีคำ สถานะ ครุ
นายปฐมพร อุทุมพิรัตน์ สถานะ นักเรียน
นางสาวอุภรณ์รัตน์ คำแดงใส สถานะ นักเรียน
นางสาวอภิญญา กุลสุข สถานะ นักเรียน
15. โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ
ที่อยู่ 186 หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
ชื่อทีม ต้นกล้า
ชื่อเรื่อง ภาษาฝรั่งเศสง่ายนิดเดียว
สมาชิก นางสาวขวัญชนก เพชร์พลอยศรี สถานะ นักเรียน
นายศุภวิชญ์ พฤกษาไพบูลย์ สถานะ นักเรียน
นายนันทภพ โหมดทะมาลี สถานะ นักเรียน
นางสาวปาริชาติ สุทธิเวทย์ สถานะ ครู
16. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.10120
ชื่อทีม Sentense For Learn
ชื่อเรื่อง Tense For Learn
สมาชิก นางสาวกฤติกา เจริญสุข สถานะ นักเรียน
นางสาวหทัยรัตน์ ทรัพย์สุขสำราญ สถานะ นักเรียน
นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์ สถานะ ครู
นางสาวศุทธินี กิจเจริญ สถานะ ครู
17. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม. 10120
ชื่อทีม 2night-SM
ชื่อเรื่อง Japan&Culture
สมาชิก นางสาวกมลชนก สกาว์วัฒนานนท์ สถานะ นักเรียน
นางสาวเพ็ญแก้ว แก้วงาม สถานะ นักเรียน
นางสาวกัณฐาภรณ์ หมื่นราช สถานะ นักเรียน
นายสรไกร สถานะ ครู
18. โรงเรียน สตรีสิริเกศ
หมายเหตู ต้องมีครูที่ปรึกษา 1 คน ในทีม กรุณานำชื่อสมาชิกออก 1 คน เพิ่มชื่อครูที่ปรึกษาแทน และช่วยแจ้งด้วยว่าจากโรงเรียนอะไร ส่งประกวดสาระไหน ช่วงชั้นไหน อยู่ในรายชื่อลำดับที่เท่าไหร่ ส่งมาที่ webmaster@thaigoodview.com
ที่อยู่ ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ชื่อทีม Strawberry
ชื่อเรื่อง The origin of Honda
สมาชิก นางสาวญาดา  อินทรมณี สถานะ นักเรียน
นางสาว วันทนี  ชิณวงษ์ สถานะ นักเรียน
นางสาว วารุณี  ศรีเมือง สถานะ นักเรียน
นางสาวยูธิกา ศรีคราม สถานะ นักเรียน
19. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ได้รับผลงานครั้งที่ 1 แล้ว พร้อมทั้งใบสมัคร และ ใบรับรองความถูกต้องของเนื้อหา
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาธร กทม. 10120
ชื่อทีม jupe
ชื่อเรื่อง ภาษาฝรั่งเศสง่ายๆ
สมาชิก นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป สถานะ ครู
รสรินทร์ ล้อมเนตร สถานะ นักเรียน
ศญามล เวฬุวนารักษ์ สถานะ นักเรียน
คันธมาลี วงศ์จินดาเวศย์ สถานะ นักเรียน
20. โรงเรียน สตรีสิริเกศ ผลงานและเอกสารครบถ้วน
ที่อยู่ ถ.ปลัดมณฑล  ต.เมืองใต้  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000
ชื่อทีม กิ่งแก้ว
ชื่อเรื่อง Princess in my heart.
สมาชิก นางสาวจิราทร   คูหา สถานะ นักเรียน
นางสาวจันทร์ตะพร  คำจันทร์ สถานะ นักเรียน
นางสาวขวัญใจ   นาคำมูล สถานะ นักเรียน
นางเดือนเพ็ญ   แสนทวีสุข สถานะ ครู
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 103 คน กำลังออนไลน์