ตัวอย่างข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่ 3

รูปภาพของ supatkul

ตัวอย่างข้อสอบสาระประวัติศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 3
ข้อสอบโดย ครูภคินี เขินประติยุทธ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นต้นในการศึกษาเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พุทธศักราช 2549

  ก. แถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 1

  ข. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่ 20/2549

  ค. ภาพถ่ายระหว่างประชาชนกับรถถังและพลทหารในหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ

  ง. ปริญญานิพนธ์ประวัติศาสตร์เรื่องบทบาทของทหารกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

2. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร

  ก. ช่วยบันทึกเรื่องราวในอดีตได้อย่างยาวนาน

  ข. ช่วยให้ทราบเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องที่สุด

  ค. เป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้สามารถศึกษาประวัติศาสตร์ได้

  ง. ช่วยในการสืบค้นข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

3. วิธีการทางประวัติศาสตร์ หมายความว่าอย่างไร

  ก. การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  ข. การใช้เหตุผลวิจารณ์ประวัติศาสตร์

  ค. การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  ง. การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าของหลักฐาน

4. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์

  ก. การค้นหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

  ข. การตั้งคำถาม และกำหนดประเด็นของการศึกษา

  ค. การอธิบายที่มีเหตุผล และมีคำตอบที่ชัดเจน

  ง. การแสวงหาความหมาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล

5. “วิพากษ์วิธี” ทางประวัติศาสตร์หมายถึงอะไร

  ก. วิธีการตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน

  ข. วิธีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

  ค. วิธีการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์

  ง. วิธีการตั้งประเด็นคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์

6. การพิจารณาหลักฐานว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนั้นจัดอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

  ก. การตีความหลักฐาน

  ข. การวิพากษ์ภายนอก

  ค. การวิพากษ์ภายใน

  ง. การวิเคราะห์หลักฐาน

7. ถ้านักเรียนต้องการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของนักเรียน นักเรียนควรดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร

  ก. รวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน ตีความ สรุป และสังเคราะห์

  ข. ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์หลักฐาน ตีความ คัดเลือกหลักฐาน และสังเคราะห์

  ค. คัดเลือกหลักฐาน ตั้งสมมติฐาน ตีความ วิเคราะห์หลักฐาน และสังเคราะห์

  ง. ตั้งสมมติฐาน รวบรวมและคัดเลือกหลักฐาน วิเคราะห์หลักฐาน ตีความและสังเคราะห์

8. การวิเคราะห์ตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง คือข้อใด

  ก. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานที่หลากหลายให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

  ข. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานเพียงอย่างเดียวที่คิดว่าดีที่สุด

  ค. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว

  ง. วิเคราะห์หรือตีความหลักฐานโดยอาศัยความรู้เท่านั้น

9. จุดมุ่งหมายสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไร

  ก. หาข้อสรุปที่แน่นอน

  ข. หาข้อเท็จจริงมาพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้

  ค. หาข้อมูลเพื่อนำมาจัดระเบียบให้สมเหตุสมผล

  ง. หาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือหรือมีความเป็นไปได้สูง

10. การศึกษาประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง “ฉลาด” มากขึ้นหมายความว่าอย่างไร

  ก. มีความรอบรู้กว้างขวาง

  ข. สามารถจดจำเหตุการณ์สำคัญได้แม่นยำ

  ค. สามารถแยกแยะความเท็จออกจากความจริงได้ดีขึ้น

  ง. สามารถทำนายเหตุการณ์อนาคตได้ดีขึ้น

สร้างโดย: 
สุพัฒน์กุล ภัคโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์