อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

อักษรคู่ - อักษรเดี่ยว

  
  

แหล่งที่มาของภาพ

http://www.thaigoodview.com/files/u31711/2010-07-29_095316.png

http://www.jomvet.com/wp-content/uploads/2010/01/study_m7.jpg

อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

       อักษรต่ำ 24 ตัว ยังแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 


           1. อักษรคู่
                 คือ อักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่ มี 14 ตัวได้แก่ ค ค(ค.คน) ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ
ฟ ภ ฮ จับคู่กับ อักษรสูง 7 คู่    ได้แก่ 
           ค ค(ค.คน) ฆ            คู่กับ        ข ข (ข ขวด ส่วนหัวมีหยัก)     
           ช ฌ                       คู่กับ        ฉ
           ซ                          คู่กับ        ศ ษ ส     
           ฑ ฒ ท ธ                คู่กับ        ฐ ถ   
           พ ภ                       คู่กับ        ผ  
           ฟ                          คู่กับ        ฝ      
           ฮ                          คู่กับ        ห 


                อักษรคู่เหล่านี้ เมื่อนำอักษรสูงที่เป็นคู่มาผันร่วมกันระหว่างคู่ของตน จะได้เสียงวรรณยุกต์ครบ ทั้ง 5 เสียง ตัวอย่างเช่น
            สามัญ       เอก       โท       ตรี       จัตวา
              คา         ข่า         ค่า       ค้า         ขา
                                       ข้า
              ชา         ฉ่า         ช่า      ช้า         ฉา
                                                 ฉ้า
          2. อักษรเดี่ยว
 
                    คือ พยัญชนะที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่ มี 10 ตัว ได้แก่ ง ญ  ณ  น  ม  ย  ร  ล  ว  ฬ หากต้องการจะผัน ให้ครบทั้ง 5 เสียง ต้องใช้ ห   นำ       

       ตัวอย่าง เช่น
              สามัญ       เอก        โท        ตรี        จัตวา
                งอ         หง่อ        ง่อ        ง้อ        หงอ
                                         หง้อ
                มอ         หม่อ        ม่อ       ม้อ        หมอ
                                         หม้อ


     ข้อสังเกต อักษรเดี่ยวทั้ง 10 ตัวนี้ ถ้าเขียนตามอักษรกลางหรืออักษรสูง และประสมสระเดียวกัน เสียงวรรณยุกต์ของอักษรเดี่ยว  จะตามเสียงวรรณยุกต์อักษรกลาง   หรืออักษรสูงที่มาข้างหน้า ไม่ว่าจะ เป็น พยางค์เดียว หรือสองพยางค์    เช่นในคำ  หรู   อยู่ เฉลา    ปลัด    สนาม

กลับสู่หน้าหลัก 

สร้างโดย: 
ครูศรีสวาสดิ์ บุนนาค กับนางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์