อุบัติเหตุ สารเสพติด และความรุนแรง

สื่อทีมีอิทธิพลต่อความรุนแรงในสังคม
สื่อ  คือ  ช่องทางข่าวสาร
    การสื่อสารหรือติดต่อสื่อสาร  คือ  กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผู้ส่งข่าวสาร  ข่าวสาร  สื่อหรือช่องทางการส่งข่าวสาร  และผู้รับข่าวสาร
    สื่อมวลชน  เป็นสื่อที่กำหนดลักษณะเฉพาะของผู้รับสารที่เป็นมวลชนหรือประชาชนจำนวนมาก  ได้แก่  หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  เป็นต้น
    การสื่อสารมวลชน  เป็นการสื่อสารซึ่งผู้สื่อสารได้ส่งสารไปให้กลุ่มบุคคลจำนวนมาก  โดยมีสื่อมวลชนเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมาก  ทุกเพศ  ทุกวัย  ภายในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ลักษณะของสื่อที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคม
    ลักษณะของสื่อทางลบที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรงในสังคม  สามารถแยกได้ดังนี้
                                

การวิเคราะห์สื่อสร้างสรรค์และสื่อทางลบ
    1.  สื่อสร้างสรรค์  เป็นสื่อที่ช่วยส่งเสริมพฤติกรรม  เอื้อเฟื้อและเสียสละ  ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  สร้างบรรยากาศของความสงบสุข  ตัวอย่างพฤติกรรมด้านบวก  เช่น  มีความเมตตากรุณาต่อกัน  เห็นอกเห็นใจกัน  รักสันติภาพ  เป็นต้น
    2.  สื่อทางลบ  เป็นสื่อที่กระตุ้นให้มีพฤติกรรมก้าวร้าว  ชอบใช้ความรุนแรง  ทำลายล้าง  วัยรุ่นชอบเลียนแบบความรุนแรงจากสื่อต่าง  ๆ  เช่น  ภาพยนตร์  เกม  รายการโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ที่เสนอภาพข่าวความรุนแรง เป็นต้น
    การวิเคราะห์แยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อทางลบ  ควรใช้หลักการรู้เท่าทันสื่อมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกรับสื่อที่เหมาะสม  ดังนี้
    1.  หลักการ  "อะไรคือความจริง  อะไรคือการตีความ" 
    2.  หลักการ  "ช้าในการตัดสินใจ"  การตัดสินใจเชื่อถือข่าวสารใด  ๆ  ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากสื่อแหล่งอื่นด้วย

ที่มา : http://61.19.55.118/~nokjip/pairin/6/lesson3_media.html

 •  
  •             

 • สร้างโดย: 
  tongtong

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์