พระราชกรณียกิจของพ่อขุนราชคำแหง

 

SUKHOTHAI


 

 

 

เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓ แห่งอาณาจักร สุโขทัย ทรงเป็นพระราชโอรส ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพระนางเสือง พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็น "มหาราช" เนื่องจากพระองค์ทรงทำ คุณประโยชน์อย่างมากแก่ชนชาวไทย นับว่าเป็นการวางรากฐานความมั่นคง ทางการเมือง และทางวัฒนธรรม

........พระราชกรณียกิจ.......

๑. ด้านการเมืองการปกครอง
ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการรบ เพื่อขยายอาณาเขตของอาณาจักร โดย พระองค์ทรงเสด็จไปนำกองทัพของพระราชบิดา (พ่อขุนศรีอินทราทิตย์) และ ทรงนำช้างเข้าชนขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด จนกองทัพขุนสามชนพ่ายไป อาณาจักรสุโขทัยได้รับชัยชนะ ทำให้อาณาจักรสุโขทัยมีอาณาเขตที่กว้างไกล ตลอดจนเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง มาขอสวามิภักดิ์ต่ออาณาจักรสุโขทัยอีก หลายเมือง ทรงใช้รูปแบบการปกครอง แบบปิตุราชาหรือแบบ พ่อปกครองลูก โดยพระองค์ทรงสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างกษัตริย์กับประชาชน เป็นไปอย่าง ใกล้ชิดดุจดั่งพ่อปกครองลูก ประชาชนคนใดมีทุกข์ร้อน หรือมีเรื่องเดือดเนื้อ ร้อนใจก็สามารถไปสั่นกระดิ่ง ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดฯให้มีการแขวน ไว้ที่หน้าประตูวังแล้วพระองค์ จะเสด็จออกมารับฟังเรื่องราว ตัดสินปัญหา และคดีความ ด้วยความเป็นธรรม ทรงปกครองดูแลบ้านเมืองบริวารอย่างทั่วถึง อาณาจักรสุโขทัย มีรูปแบบการปกครอง แบบกระจายอำนาจ โดยพ่อขุน รามคำแหงมหาราชทรงแต่งตั้งให้ ชนชั้นเจ้านายและขุนนางไปปกครองยัง เมืองลูกหลวง และเมืองพระยามหานคร ทั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายและอำนาจ การตัดสินใจ ของ ส่วนกลางหรือพระมหากษัตริย์

๒. ด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมการค้าขายแก่ประชาชน
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้นโยบายที่เอื้อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ แก่ประชาชน โดยให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ สามารถทำการค้าขายได้อย่าง อิสระเสรี ไม่มีสินค้า ต้องห้ามและไม่เก็บภาษีผ่านด่าน(จังกอบ) จากพ่อค้า แม่ค้า ภายในอาณาจักรสุโขทัย
- จัดระบบชลประทาน
อาณาจักรสุโขทัยมีสภาพทางธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก เนื่องจากในฤดูน้ำหลากจะมีปริมาณน้ำมาก ไหลบ่ามาจากทางตอนเหนือ ทำให้มีน้ำท่วมขังและในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง ประกอบกับสุโขทัยมีสภาพดินเป็น ดินปนทรายไม่อุ้มน้ำ ทำให้ผลผลิตทางการเกษตร ไม่อุดมสมบูรณนัก์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงโปรดฯให้สร้างเขื่อนดินขนาดใหญ่ สำหรับเก็บ กักน้ำ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองสุโขทัย ได้แก่ "เขื่อนสรีดภงส์" หรือทำนบพระร่วง และภายในตัวเมือง ได้ขุดสระน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง เรียกว่า "ตระพัง" ทำให้อาณาจักรสุโขทัย มีน้ำใช้สอยได้อย่างเพียงพอ
- ทรงโปรดฯให้สร้างเตาเผาเครื่องสังคโลก
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงโปรดฯให้สร้างเตาทุเรียง เพื่อใช้เผาเครื่องปั้น ดินเผา(เครื่องสังคโลก)เป็นจำนวนมากในอาณาจักรสุโขทัย เพื่อผลิตใช้ใน อาณาจักร และส่งออกไปขายยังต่างประเทศ

๓. ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
-อาณาจักรล้านนา
อาณาจักรสุโขทัยกับอาณาจักรล้านนา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา โดย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระสหายสนิท กับพญามังรายมหาราช แห่งอาณาจักร ล้านนา ดังจะเห็นได้จาก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ พญางำเมืองแห่งเมืองพะเยา ทรงช่วยพญามังรายเลือกชัยภูมิที่เหมาะสมใน การสร้างเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลาง การเมืองการปกครองของอาณาจักร ล้านนา
-แคว้นนครศรีธรรมราช
ความสัมพันธ์กับแคว้นนครศรีธรรมราช จะเน้นในเรื่องพระพุทธศาสนา โดย พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงนิมนต์พระสงฆ์ จากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นไป สั่งสอน ลัทธิลังกาวงศ์ ที่อาณาจักรสุโขทัยทุกๆวันธรรมสวนะ

๔. ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่มีชื่อว่า "ลายสือไทย" ขึ้น สันนิษฐานว่าดัดแปลง มาจาก อักษรขอมหวัดและมอญโบราณเมื่อประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ขึ้นแล้ว ทรงโปรดเกล้าฯให้จารึกตัวอักษรบนหลักศิลาจารึกหลักที่ ๑ นับเป็นหลักฐาน ที่สำคัญในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ทรงอาราธนา พระสงฆ์จากเมืองนครศรีธรรมราช ที่กลับจากการไปศึกษาพระพุทธศาสนาจาก ลังกา มาสอนพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่กรุงสุโขทัย โดย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาตร ไว้กลางดงตาล อยู่ภายในกำแพงเมืองสุโขทัย ในวันธรรมสวนะโปรดเกล้าฯให้พระสงฆ์แสดง ธรรมแก่ประชาชน

 


ที่มา

http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0042/Introduce%20Kingdom%20of%20thai/webpage/webpage/24.html

http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0042/Introduce%20Kingdom%20of%20thai/webpage/webpage/23.html

สร้างโดย: 
นางสาวอภัสรา มูลมณี นางมาลัยวรรณ จันทร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 51 คน กำลังออนไลน์