แบบทดสอบ

แบบทดสอบ  

1.) ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ก. \sqrt {0.9 + 10} < \sqrt {0.9} + \sqrt {10}

ข. \left( {\sqrt {0.9} } \right)\left( {\sqrt[4]{{0.9}}} \right) < 0.9

ค. \left( {\sqrt {0.9} } \right)\left( {\sqrt[3]{{1.1}}} \right) < \left( {\sqrt {1.1} } \right)\left( {\sqrt[3]{{0.9}}} \right)

ง. \sqrt[{300}]{{125}} < \sqrt[{200}]{{100}}

 

 

2.) กำหนดให้ข้อมูลชุดหนึ่งคือ 10, 3, x, 6, 6 ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้

     มีค่าเท่ากับมัธยฐานแล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. 3

ข. 4

ค. 5

ง. 6

 

3.) \displaystyle \frac{{8^{\frac{2}{3}} }}{{\sqrt[4]{{144}}}} \cdot \frac{{(18)^{\frac{1}{2}} }}{{\sqrt 6 }} มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. \displaystyle \sqrt {\frac{2}{3}}

ข. \ \displaystyle \sqrt {\frac{3}{2}}

ค. 2

ง. 3

 

4.) \left| {\displaystyle \frac{1}{2} - \frac{1}{{\sqrt 2 }}} \right| - \left| {2 - \sqrt 2 } \right| มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. \displaystyle\frac{3}{2} - \frac{{\sqrt 2 }}{2}

ข. \displaystyle \frac{{\sqrt 2 }}{2} - \frac{3}{2}

ค. \displaystyle \frac{5}{2} - \frac{{3\sqrt 2 }}{2}

ง. \displaystyle \frac{{3\sqrt 2 }}{2} - \frac{5}{2}


5.) ถ้า x \le 5 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้ถูก

ก. x^2 \le 25

ข. \left| x \right| \le 5

ค. x\left| x \right| \le 25

ง. \left( {x - \left| x \right|} \right)^2 \le 25

 

6.) ถ้า \left( {3 + \frac{3}{8}} \right)^{3x} = \frac{{16}}{{81}} แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. - \frac{4}{9}

ข. - \frac{2}{9}

ค. - \frac{1}{9}

ง. \frac{1}{9}

 

7.)  ถ้า A = \left\{ {1,2,3,4} \right\}
และ r = \left\{ {\left( {m,n} \right) \in A \times A\left. {} \right|m \le n} \right\} แล้ว
จำนวนสมาชิกในความสัมพันธ์ r เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. 8

ข. 10

ค. 12

ง. 16

 

8.)  ตารางแจกแจงความถี่ แสดงจำนวนนักเรียนในช่วงอายุต่างๆ ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้

ช่วงอายุ (ปี)
ความถี่ (คน)
1-5
4
6-10
9
11-15
2
16-20
5


อายุเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้ เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. 9 ปี

ข. 9.5 ปี

ค. 10 ปี

ง. 10.5 ปี

 

9.) ถ้า 8^x - 8^{\left( {x + 1} \right)} + 8^{\left( {x + 2} \right)} = 228 แล้ว x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. \displaystyle\frac{1}{3}

ข. \displaystyle\frac{2}{3}

ค. \displaystyle\frac{4}{3}

ง. \displaystyle\frac{5}{3}

 

10.) ถ้า กราฟของ y = x^{2} - 2x - 8ตัดแกน X ที่จุด A, B และมี C เป็นจุดวกกลับแล้ว

      รูปสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก. 21 ตารางหน่วย

ข. 24 ตารางหน่วย

ค. 27 ตารางหน่วย

ง. 30 ตารางหน่วย

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

เฉลย

1.) ตอบ  ข. \left( {\sqrt {0.9} } \right)\left( {\sqrt[4]{{0.9}}} \right) < 0.9

2.) ตอบ  ค. 5

3.) ตอบ  ค. 2

4.) ตอบ  ง. \displaystyle \frac{{3\sqrt 2 }}{2} - \frac{5}{2}

5.) ตอบ  ค. x\left| x \right| \le 25

6.) ตอบ  ก. - \frac{4}{9}

7.) ตอบ  ข. 10

8.) ตอบ  ค. 10 ปี

9.) ตอบ  ข. \displaystyle\frac{2}{3}

10.) ตอบ  ค. 27 ตารางหน่วย

 

 

 


# เซต                                             # เลขยกกำลัง                                      # จำนวนจริง
# ความสัมพันธ์                                   # ฟังก์ชัน                                           # ตรรกศาสตร์
# ลำดับ                                           # อนุกรม                                        # ความน่าจะเป็น
# สถิติ                                       # สมการและอสมการ                                  # แหล่งอ้างอิง
# ผู้จัดทำ                                               # แบบทดสอบ
สร้างโดย: 
น.ส.สุชานาถ อานนท์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์