แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

1.งานปติมากรรม คือผลงานที่ แสดงออกในด้านใด

 ก.การถ่ายทอดรูปแบบจากแม่พิมพ์ออกมาเป็นผลงานที่มีลักษณะเหมือนกันกับแม่พิมพ์ทุกประการ
 ข.เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง  3  มิติ
 ค.เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการใช้เสียง การจัดจังหวะ และท่วงทำนองของเสียงด้วยการเล่นดนตรี และการขับร้องเพลง
 ง.เป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยรูปทรง 2 มิติ

ตอบ ข้อ ข.

2.เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนกิจการค้า และการบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย  คืองานศิลปะประเภทใด

 ก.งานประติมากรรม
 ข.วรรณกรรม (Literature)
 ค.พาณิชย์ศิลป์
 ง.การออกแบบ

ตอบ ข้อ ค.

3.วรรณกรรมไทยแบ่งได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

 ก.1 ชนิด คือ ร้อยแก้ว
 ข.1 ชนิด คือ ร้อยกรอง
 ค.1 ชนิด คือ กลอนแปด
 ง.2 ชนิด คือ ร้อยแก้วและร้อยกรอง

ตอบ ข้อ ง.

4.ผู้สร้างสรรค์งานการออกแบบจัดแสดงสินค้า เรียกว่าอะไร

 ก.นักออกแบบ (Designer)
 ข.นักประดิษฐ์
 ค.นักโบราณคดี
 ง.นักศิลปกรรมศาสตร์

ตอบ ข้อ ก.

5.ผู้สร้างสรรค์งานที่ใช้ท่าทางประกอบเสียงเพลง การเต้น ระบำ รำ ฟ้อน การแสดงละครต่างๆ เรียกว่า อะไร

 ก.นักดนตรี (Musician)
 ข.นักร้อง (Singer) 
 ค.นักแสดง (Actor / Actress)
 ง.ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ ง.


6.ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของศิลปะ

 ก.ความงาม
 ข.ทักษะ
 ค.ความรู้
 ง.ความคิดสร้างสรรค์

ตอบ ข้อ ค.

7.ความงามมักจะผูกอยู่กับอะไร

 ก.อารมณ์
 ข.รสนิยม
 ค.จินตนาการ
 ง.ความรู้สึก

ตอบ ข้อ ข.

8.ศิลปะโดยรวมแล้วหมายถึงสิ่งใด

 ก.สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
 ข.สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
 ค.สิ่งที่เรามองแล้วประทับใจ
 ง.สิ่งที่อยู่ในจินตนาการ

 ตอบ ข้อ ก.

9.ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ข้อใดต่อนี้ถูกต้อง

 ก.ความดี
 ข.ภาพวาด
 ค.ความจริง
 ง.ความงาม

ตอบ ข้อ ข.

10.สถาปัตยกรรมแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

 ก.1 ชนิด คือ ชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์เข้าไปอาศัยอยู่ หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร ศาลา
 ข.1 ชนิด คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น ๆ เช่น อนุสาวรีย์ เจดีย์ สะพาน 
 ค.1 ชนิด คือ สิ่งสร้างขึ้นเพื่อ รองรับการกระทำกิจกรรมต่างๆของ มนุษย์
 ง.2 ชนิดคือคือ ชนิดที่สร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์เข้าไปอาศัยอยู่ หรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วิหาร ศาลา  และ ที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างอื่น ๆ เช่น อนุสาวรีย์ เจดีย์ สะพาน

ตอบ ข้อ ง. 

 

สร้างโดย: 
นส. อริสา มีเพียร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์