ศิลปะสากล

                ด้านประติมากรรม มีรูปทรงลักษณะคงที่ มีความเหมือนธรรมชาติ โดยเพิ่มเส้นโค้งและใส่รายละเอียดตาม
ส่วนประกอบของภาพและมีความสะโอดสะองในสัดส่วนของรูปคน แสดงถึงการมีดุลยภาพสงบนิ่ง เรียบง่าย เช่น
ผลงาน "อาบน้ำ" ของฟาลโกน ใช้วัสดุหินอ่อน เป็นต้น
              
ด้านสถาปัตยกรรม มีความหรูหราและสง่างามด้วยการตกแต่งทั้งรูปแบบภายนอกและภายในอย่างพิถีพิถัน
โครงสร้างภายนอกมีหลายรูปแบบ เช่น หลังคาโค้งกลม ผังสี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม โดยให้ความรู้สึกผสมผสานกัน
สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงในสมัยนี้ คือ พระราชวังเปอติต์ ตริอานอง (Petit Trianon) ที่เมืองแวร์ซายส์ (Versailles) เป็นต้น

^ การตกแต่งภายในด้วยกระจกซึ่งแสดงความหรูหรา จุดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโรโคโค
  *ขอขอบคุณรูปภาพจาก
http://www.bloggang.com/data/theodore/picture/1264832472.jpg
  
 
                 ช่วงคริศต์ศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๐ เมื่อสภาพสังคมชนชั้นกลางในสังคมตะวันตกค่อยๆ ก้าวเข้ามามีบทบาทเป็น
ผู้นำในสังคมใหม่ทั้งในยุโรปและอเมริกา มีการสร้างระบบเสรษฐกิจแบบใหม่นั่นคือ ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม(Industrial Capitalism)
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งระบบสังคมนิยม (Socialism) เพื่อเป็นการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน
ขึ้นมาต่อสู้กับระบบทุนนิยมด้วยการประนีประนอมกันโดยอาศัยกติกาทางการเมือง นอกจากนี้แนวคิดแบบเสรนิยม
(Liberalism) ซึ้งเกิดขึ้นในยุคแห่งความรู้แจ้งในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ โดยอิงอยู่บนหลักการที่ว่า ปัจเจกบุคคลแต่ละคน
มีความสามารถใช้เหตุผล จินตนาการ และจิตใจเชิงวิพากษ์วิจารณ์เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวมได้ รวมถึง
การเปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็น ความสามารถและคุณค่าของตนเองอย่างเสรี ประกอบกับมีการปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมและเพื่อความสะดวกในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิด
แนวความเชื่อที่ว่าวิทยาศาสตร์จะช่วยให้มนุษยชาติเจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แนวคิดดังกล่าวเรียกว่า ปฏิฐานนิยม
(Positivism) จนกระทั่งเมื่อเกิดสงครามโลกขึ้นสองครั้ง อีกทั้งความเสียหายของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเกิดจากการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างเกินขอบเขต ทำให้ชาวตะวันตกรู้จักใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมี
วิจารญาณมากขึ้น
               จากสภาพสังคมและอิทธิพลแนวคิดดังกล่าวส่งผลต่อแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ ดังนี้
              
๑.แนวจินตนิยมหรือโรแมนติก(Romantic) ยกย่องเชิดชูเสรีภาพและอารมณ์ความรู้สึกของปัจเจกบุคคล
ผลงานด้านจิตรกรรมแบบโรแมนติกจะแสดงอารมณ์ของจิตรกรอย่างเต็มที่ เนื้อหามักเกี่ยวกับธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ที่รุนแรง โดยใช้สีสดตัดกันอย่างเด่นชัด จิตรกรที่มีชื่อเสียง ได้แก่ จอห์น คอนสเตเบิล (John Constable)
ภาพที่มีเชื่อเสียงเป็นภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ เช่น ภาพ "เกวียนหญ้าแห้ง" โจเซฟ มาลลอร์ด วิลเลียม เทอร์เนอร์
(Joseph Mallord William Turner) ซึ่งมักเป็นภาพทิวทัศน์ของท้องทะเล เช่น ภาพ"เรืออับปาง (The Ship Wreck)" เป็นต้น
ส่วนผลงานด้านประติมากรรมที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ประตูชัย (Arc de Triomphe) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
โดยประติมากรที่ชื่อ ฟรองซัวส์ รูเด (Francois Rude) เป็นการสร้างเพื่อถวายแด่จักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ ในด้าน
สถาปัตยกรรมไม่ค่อยเด่นชัดนักแต่ก็ให้ความสนใจในศิลปะโกธิก

^ ภาพ "เรือทาส" ผลงาน โจเซฟ มัลลอร์ด วิลเลียม เทอร์เนอร์

 
____________________________________ *ขอขอบคุณรูปภาพจาก http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Turner2.jpg

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์