ศิลปะไทย

           นับตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ที่หน่วยงานทางสังคมมีการรวมกลุ่มกันเป็นเมือง แว่นแคว้น และอาณาจักรเป็นลำดับ
ซึ่งนับเป็นเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๕ เรื่อยมาจนกระทั้งถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ผลงานด้านศิลปกรรมได้มี
พัฒนาการจากเดิมมาสู่รูปแบบที่หลากหลาย จึงมีการแบ่งแบบแผนหรือรูปแบบศิลปกรรมในช่วงเวลาดังกล่าวออกเป็น
ศิลปะแบบศรีวิชัย ศิลปะแบบทราวดี ศิลปะลพบุรีหรือละโว้ ศิลปะแบบสุโขทัย ศิลปะแบบล้านนา ศิลปะแบบอยุธยา
และศิลปะแบบต้นรัตนโกสินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
               ศิลปะแบบศรีวิชัยเป็นศิลปะที่มีอยู่ในช่วงประมานพุทธศตวรรษที่ ๙ - ๑๘ ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
แถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อำเภอไชยา) และจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วแพร่กระจายไปสู่ภาคอื่นๆ ศิลปะแบบ
ศรีวิชัยได้แพร่เข้ามารพร้อมกับพุทธศาสนาแบบมหายานและศาสนาฮินดู ซึ่งแต่เดิมชาวศรีวิชัยอพยพมาจากอินเดีย
ตอนใต้มาตั้งแต่บ้านเมืองในปาเล็มบังบนเกาะสุมาตรา และได้ขยายอาณาเขตมาภึงแหลมมลายู ผลงานที่หลงเหลือให้ศึกษา
มักเป็นด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ซึ่งแบบแผนของงานสถาปัตยกรรมจะออกมาในรูปแบบปรางค์ เช่น
พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำเป็นลักษณะมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูป มียอดเป็นสถูป องค์เจดีย์
เป็นแปดเหลี่ยม มีมุมย่อและมีเจดีย์ประจำทิศตั้งซ้อนอยู่ ซึ่งลักษณะนี้จะเหมือนกับเจดีย์ในชวาเรียกว่า จันทิ ส่วนงาน
ประติมากรรมเป็นรูปเคารพทั้งรูปเทวรูปและพระพุทธรูป เช่น รูปพระวิษณุพระหัตถ์ทรงหอยสังข์ รูปศิวลึงค์ตาม
ความเชื่อในศาสนาฮินดู รูปพระโพะสัตว์อวโลกิเตศวร (หล่อด้วยสำริด) ประดับด้วยเครื่องทรงตามความเชื่อของ
พระพุทธสาสนาแบบมหายาน เป็นต้น
    
                  ^พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                               ^ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
     *ขอขอบคุณรูปภาพจาก
http://surat.nfe.go.th/lib09/uploads/Image/tample/phraboromthatchaiya.jpg
http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/425/2425/images/Nakhonsri/Chaiya6.jpg
 

สร้างโดย: 
ขริษฐา กล้าหาญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์