คำถาม

แบบฝึกหัด
1. ถ้า A = {1} จงหา P(P(A))
ก.{{1}, Ø}
ข. {{{1}Ø}} 
ค. {{{1}, Ø}, {{1}}, {Ø}, Ø}
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ง. เพราะไม่มีข้อใดที่อยู่ในเซต A  เลย
2. ถ้ากำหนดให้ A = {1,2,3,} จะได้สับเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดของเซต A คือ
ก. {1}
ข. {Ø}
ค. {3}
ง. {1,3}  
ตอบ  ข. เพราะเซตว่างเป็นสับเซตของตัวเอง นั้นคือ ถ้า A เป็นเซตใดๆแล้ว
A                 A
3. โดยทั่วไปจะเขียนสัญลักษณ์ a₁,a₂,a₃ซึ่ง หมายถึง
ก. พจน์ที่ 1, พจน์ที่2, พจน์ที่3...
ข. พจน์ที่ a, พจน์ที่a, พจน์ที่a...
ค. พจน์ที่ a1, พจน์ที่a2, พจน์ที่a3...
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. พจน์ที่ 1, พจน์ที่2, พจน์ที่3..., เพราะพจน์ที่ ก ตามลำดับ
4.  ตัวของเซต B ที่ไม่ใช่สมาชิกของเซต  A คือ
ก. A = {1, 2, 3},   B = {1,2,3,}
ข. A = {1, 2, 3},   B = {1,2}
ค. A = {1, 5}        B = {1,5}
ง. A = {a, b, c}     B = {a, b, c}
ตอบ ข.  A = {1, 2, 3},   B = {1,2}เพราะจะเห็นได้ว่า 3 € B ดังนั้น A = 3

5. ให้ T = {2, 4, 6} และ S = {X | X เป็นจำนวนคู่บวก และน้อยกว่า 10} เขียน S แบบแจกแจงสมาชิกจะได้
ก. S = {2, 4, 6, 8} 
ข. S = {a, b, c, d}
ค. S = {10, 11 }
ง. S = {10, 10, 10}
ตอบ ก. S = {2, 4, 6, 8}  เพราะจะเห็นว่า   T = S เพราะ 8 € S แต่ 8 € T
6. กำหนด A = {1, 2, 3}, B = { 0, 2, 4} และ r = { (x,y) ∈ A× B | y = 2x }
ก. r = { (1,2), (2,4) }
ข. r = {(0)}
ค. r = { (x,y) }
ง. r = {1, 2, 3, 4}
ตอบ ก. r = { (1,2), (2,4) }เพราะ(x, y) ∈ r อาจเขียนแทนด้วย x r y
7. ทฤษฎีเบื้องต้นของความน่าจะเป็น การทดลองสุ่ม คือ
ก.สับเซตของแซมเปิลสเปซ
ข.เซต ที่มีสมาชิเป็นผลลัพธ์
ค.การทดลองซึ่งทราบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ง.ถูกข้อ ก. และ ข.
ตอบ ค.การทดลองซึ่งทราบว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการทดลองที่ใช้วิธีการสุ่ม
8. การให้เหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง
ก. วิธีการหาความจริงจากความคิดของตัวเอง
ข. วิธีการคำนวณตามความจริง
ค. วิธีการสืบค้น
ง. วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลอง
ตอบ ง. วิธีการสรุปผลในการค้นหาความจริงจากการสังเกตหรือการทดลอง เพราะเป็นการให้เหตุผลแบบอุปนัย

9. ข้อใดเป็นเซตจำกัด
ก. {1,  ½ , ¼,  ¾ …}
ข. {1, 2, 3, ... }
ค. {1, 2, 3, ..., 20}
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. {1, 2, 3, ..., 20} เพราะ เป็นเซตที่มีสมาชิกเท่ากับจำนวน
เต็มบวก
10. หา Dr                 1

Y= —

x-2


                      
ก. y หาค่าได้เมื่อ Rr = R - {0} 
ข. y หาค่าได้เมื่อ x-2 ≠ 0
ค. y หาค่าได้เมื่อ { y | y ≠ 0 }
ง. y หาค่าได้เมื่อ y ≠ 0
ตอบ ข. y หาค่าได้เมื่อ x-2 ≠ 0  เพราะ Dr = R - {2} = { x | x ≠ 2 }

 

 

สร้างโดย: 
ประกายมาศ วังแก้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์