หลักการของสหกรณ์

 

 หลักการสหกรณ์

 

      หลักการสหกรณ์ (cooperative principles) คือ สิ่งที่สหกรณ์ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม หลักการสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้หลักระเบียบปฏิบัติที่ผู้นำแห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ กำหนดขึ้นใช้กับร้านสหกรณ์รอชเดล และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็นหลัก 7 ประการที่ใช้จนถึงปัจจุบัน ได้แก่


หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปตามความสมัครใจ สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจเปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก การเข้าเป็นสมาชิกจะไม่มีการแบ่งเพศ ชนชั้น เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา


หลักการที่ 2 การบริหารงานตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ สิทธิการออกเสียงของสมาชิกมีเท่าเทียมกัน คือ 1 เสียงต่อ 1 คน


หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สมาชิกมีสิทธิลงทุน(ซื้อหุ้น)และกำกับดูแลการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวประชาธิปไตยอย่างเสมอภาคกัน


หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ สหกรณ์เป็นองค์การพึ่งและปกครองตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของมวลสมาชิก


หลักการที่ 5 การให้ทุนการศึกษา การฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์สารสนเทศ สหกรณ์พึ่งให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิกอย่างสม่ำเสมอ


หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สหกรณ์สามารถให้บริการแก่สมาชิกไดอ้ย่างมีประสิทธิผลสูงสุด โดยประสานความร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ


หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชาชน สหกรณ์พึงดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

 

                                                    

 

สร้างโดย: 
นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์ และ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์