เครื่องหมายสายยงยศ และเครื่องหมายวิชาพิเศษ

                               เครื่องหมายสายยงยศ และเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
        
เครื่องหมายสายยงยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
    
หลักสูตร
   ๑. ได้เป็นลูกเสือเอกหรือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกมาแล้ว
   ๒. สอบได้วิชานักผจญภัย และวิชาต่อไปนี้อีก ๒ วิชา คือ นักดาราศาสตร์, นักอุตุนิยมวิทยา, การจัดค่ายพักแรม, ผู้พิทักษ์ป่า,นักเดินทางไกล, หัวหน้าคนครัว, นักบุกเบิก, นักสะกดรอย, นักธรรมชาติวิทยา
   ๓. ต้องถักสายหนัง เครื่องหมายสายยงยศของตนเอง

         เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ข้อ ๑ นักผจญภัย                                 ข้อ ๒ นักดาราศาสตร์
ข้อ ๓ นักอุตุนิยมวิทยา                          ข้อ ๔ ผู้จัดการค่ายพักแรม
ข้อ ๕ ผู้พิทักษ์ป่า                                ข้อ ๖ นักเดินทางไกล
ข้อ ๗ หัวหน้าคนครัว                             ข้อ ๘ นักบุกเบิก
ข้อ ๙ นักสะกดรอย                              ข้อ ๑๐ นักธรรมชาติวิทยา
ข้อ ๑๑ การสื่อสารด้วยยานพาหนะ             ข้อ ๑๒ นักดับเพลิง
ข้อ ๑๓ นักสัญญาณ                             ข้อ ๑๔ นักสารพัดช่าง
ข้อ ๑๕ นักโบราณคดี                            ข้อ ๑๖ นักสะสม
ข้อ ๑๗ นักดนตรี                                 ข้อ ๑๘ นักถ่ายภาพ
ข้อ ๑๙ นักกีฬา                                   ข้อ ๒๐ นักกรีฑา
ข้อ ๒๑ นักพิมพ์ดีด                              ข้อ ๒๒ นักแสดงการบันเทิง
ข้อ ๒๓ นักยิงปืน                                 ข้อ ๒๔ ล่าม
ข้อ ๒๕ หน้าที่พลเมือง                          ข้อ ๒๖ มัคคุเทศก์
ข้อ ๒๗