กิจกรรมสรรค์สร้างความคิด...พัฒนาทักษะชีวิต

รูปภาพของ nanthawat

กิจกรรมสรรค์สร้างความคิด...พัฒนาทักษะชีวิต

       สรรพสิ่งล้วนหลากหลาย   มีความหมายในตนเอง   มองตนแล้วรีบเร่ง   สร้างคุณค่าค้นหาตน  คนเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เลือกจะทำดีได้ เราทุกคนล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและความดีแห่งตนเสมอเหมือนกัน ตราบใดที่เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครและตราบใดที่เรายังครองตนเป็นคนดี เป็นที่รักของครอบครัว เป็นกัลยาณมิตรที่ดีของเหล่าสหาย และเป็นคนดีของสังคม ยิ่งสังคมทุกวันนี้เป็นสังคมที่มีความหลากหลาย แบบไร้ขีดจำกัด และคนในสังคมก็มีหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามแต่สถานะภาพ และบทบาทที่เขาได้รับมา  บุคคลจะสามารถพัฒนาชีวิตของตนเองได้นั้น  คนนั้นจะต้องสามารถยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองให้สูงขึ้น ตระหนักรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควรในหน้าที่นั้น แล้วรักษาใจของตนเอง นั่นก็ถือว่าถึงเป้าหมายแล้ว การที่เกิดความสับสนว้าวุ่นใจ อาจเป็นเพราะเราเองคาดหวังมากเกินไป  ทำเหตุแค่เพียงนิดเดียวแต่หวังผลมากมาย เหมือนลงทุนน้อย แต่หวังผลอันเลิศ จึงทำให้เกิดความสับสนและพาลคิดว่าไม่มีเป้าหมายของชีวิต ควรตั้งสติให้ดี และสามารถดำรงชีวิตอย่างคนที่จะพัฒนาปัญญา การดำรงชีวิตอย่างคนที่จะไม่ทุกข์และช่วยให้คนอื่นเป็นสุขด้วย และมนุษย์ทุกคนสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้  มนุษย์ทุกคนล้วนมีเมล็ดพันธุ์ในใจ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเจริญงอกงาม ขอให้ตัวเราเองหมั่นรดน้ำ พรวนดินเมล็ดพันธุ์  เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ก็จะงอกเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่ชีวิตแต่ไม่หมั่นดูแลเมล็ดแห้งเหี่ยวและไร้ค่าไม่มีคุณภาพไม่มีประโยชน์ในที่สุดเปรียบเช่นกับการดูแลตนเองให้เจริญงอกงามทั้งด้านความคิดความรู้สึกหมั่นให้กำลังใจตนเอง ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย  อยู่รอด  มีจุดยืน กลมกลืน พัฒนาจิตใจเชิงคุณธรรม สร้างแนวคิด คิดถึงตนเอง ไปพร้อมกับการคิดถึงสรรพสิ่งอื่นรอบตัวเรา ๆ การที่เราจะสามารถก้าวข้ามจากคนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องอาศัยการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต มีทักษะในการดำรงชีวิต (การพัฒนาทักษะชีวิต) การพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตต้องพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งกาย จิตใจ สร้างความสมดุลให้กับชีวิต    รู้จักตนเอง รู้เท่าทันตนเอง เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและดำรงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สิ่งที่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโลกแห่งความจริงภายนอกเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ แนวทาง แนวคิด เทคนิค วิธีการ กลเม็ดเคล็ดลับ เป็นกลยุทธ์การพัฒนาทักษะชีวิต เสมือนจอมยุทธ์ที่ได้กระบี่ที่ดี มีคุณภาพ มีคุณค่าแต่ท่านจอมยุทธ์ต้องรู้จักใช้กระบี่ให้เต็มประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด  เป็นนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนาสู่เป้าหมาย เชิงประโยชน์  เชิงคุณภาพ  เชิงปริมาณ  เชิงประจักษ์ เชิงพฤติกรรม เป็นนวัตกรรมทางความคิด เพื่อป้องกัน แก้ไข พัฒนา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านบวกในรูปแบบความสุข ลงมือทำและปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ เสริมสร้างกำลังใจให้เกิดพลัง การทำงานเป็นทีม  ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ สามารถตอบโจทย์การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายใต้ความรู้ รอบรู้ รู้เท่าทัน เข้าใจ ได้แนวคิด เกิดความคุ้นเคยเคยชิน เกิดค่านิยม ทำด้วยความเต็มใจไม่ต้องบังคับ เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แท้จริงและยั่งยืน เกิดเป็นจิตใต้สำนึก จิตสำนึก  สุดท้ายเห็นมูลค่าคุณค่า  ฉลาดคิด ฉลาดใช้ชีวิต นวัตกรรมที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ"กิจกรรม                    

จุดเด่นของกิจกรรมช่วยสรรค์สร้างความคิด......พัฒนาทักษะชีวิต
.
พัฒนาอารมณ์  
เป็นกระบวนการเสริมสร้าง และพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชน โดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ เป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่าง หรือเวลาอิสระ การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ สามารถก่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน

. เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่  ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพราะความหลากหลายกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในสถานที่และทรัพยากรท่องเที่ยว ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
. เพิ่มพูนประสบการณ์ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจ หรือความทรงจำเดิม ก็จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งสิ้น 
. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน ฝึกให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนด้วยความสนใจและสมัครใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้จักสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นในฐานะองค์กรของสังคม 
. ส่งเสริมการแสดงออก  เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงออกทางด้านความรู้สึกนึกคิด สร้างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบสถานการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ ทำให้สามารถเรียนรู้และรู้จักตนเองมากขึ้น สร้างความมั่นใจ ความเข้าใจและการควบคุมตนเอง 
. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล สุขภาพและสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ความสมดุลทางกาย และจิต สิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสังคมทุกเพศและวัย

 ๗.ส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรม และพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และจิตใจของคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตามความสนใจและความต้องการของบุคคล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพของมวลมนุษยชาติ 
. เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  เป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนในด้านการช่วยเหลือตนเอง รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มและสังคมได้เป็นอย่างดี 

สรุปแนวคิดที่สำคัญของนักจิตวิทยา

ธอร์นไดค์ (Thorndike) ให้ข้อสรุปว่า การเสริมแรง จะช่วยให้เกิดความกระหายใคร่รู้เกิดความพอใจ และนำไปสู่ความสำเร็จ 

สกินเนอร์ (Skinner) กล่าวว่า "การเสริมแรง จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมซ้ำ และพฤติกรรมของบุคคลส่วนใหญ่ จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบปฏิบัติ (Operant Learning) และพยายามเน้นว่า การตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดๆ ของบุคคล สิ่งเร้านั้นจะต้องมีสิ่งเสริมแรงอยู่ในตัว หากลดสิ่งเสริมแรงลงเมื่อใด การตอบสนองจะลดลงเมื่อนั้น

กัทธรี (Grthrie) เชื่อว่าการเรียนรู้ จะเป็นผลมาจากสิ่งเร้าและการตอบสนองซึ่งเมื่อเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน สิ่งเร้าทุกอย่างย่อมจะมีลักษณะที่เร้า และก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งหมด ดังนั้นการเสริมแรงไม่จำเป็นต้องนำมาใช้สำหรับการตอบสนอง       

พลังกลุ่ม (Group Dynamic)   

สามารถแบ่งเป็น ๔ ขั้นตอน

. Ice Breakingทลายเกราะน้ำแข็ง เป็นกระบวนการสลายพฤติกรรม ซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเข้าสู่สังคมใหม่ จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัย เราจึงต้องสลายพฤติกรรมเหล่านี้ ทำให้ ยอมพูดคุยกับเพื่อนใหม่ ไม่เกิดช่องว่างระหว่างกัน ดังนั้นกิจกรรมที่นำมาใช้ในกระบวนการนี้ จึงเป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ ทำให้ได้รู้จักชื่อ ที่มา พูดคุยกัน กล้าสัมผัสกันโดยไม่มีกรอบแต่ไม่ควรเป็นการสัมผัสที่จู่โจมจนเกิดไป     

 . Humanicationสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการนำเอากิจกรรมมาเป็นเงื่อนใขในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้เกิดการยอมรับ ปรับเปลี่ยนท่าที สำหรับการทำงานร่วมกันต่อไป กระบวนการนี้ทำให้คนกล้าเปิดเผยตัวเอง ทั้งบุคลิกภายนอกและภายในจิตใจทำให้เข้าใจปรับตัวเองได้และเรียนรู้ผู้อื่นโดยเงื่อนไขของเกม      

. Creation สร้างสรรค์ขั้นตอนนี้เป็นการจัดกระบวนการอย่างต่อเนื่อง หลังจากสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ในระดับหนึ่ง จะพยายามนำเอาความคิด จินตนาการของแต่ละคนนำเสนอผ่านเงื่อนไขของเกม เพื่อให้รับรู้ความคิด บุคลิกลักษณะและความสามารถและความเป็นตัวตนของแต่ละคน    

 .Brain Storming ระดมความคิด ขั้นตอนนี้เป็นการส่งเสริมให้รู้จักการทำงานร่วมกัน ประนีประนอม ถ้อยทีถ้อยอาศัย เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เรียนรู้ที่จะคิดร่วมกัน ปรับความคิดเพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่มกิจกรรมในขั้นตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมอง การถกเถียงเพื่อหาบทสรุปร่วมกันฉะนั้นเวลาที่เราจะต้องเล่นเกมเพลงเราคงต้องดูว่าเราต้องการให้บรรลุขั้นตอนไหนของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นและมากขึ้นไปเรื่อยๆ การกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การกล้าแสดงออก ภาวะผู้นำ จิตวิทยาการเรียนรู้ การเสริมแรงทางบวก จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น เทคนิคการจัดกิจกรรมและผลการประเมิน แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรม

            

เพลงนันทนาการการใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สามารถกระทำให้สมาชิกปฏิบัติตามได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีดนตรีประกอบเสียงเพลงด้วยแล้วยิ่งทำให้สมาชิกเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานและผ่อนคลายความตึงเครียดในการอบรมสัมมนาได้ดี เพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงนันทนาการ 

"ผู้นำกิจกรรม  ควรมีความสามารถมีความรู้ด้านจิตวิทยา รู้จักการวางแผน และการเตรียมการ เพื่อดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ปรับตัวเก่ง เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี มีไหวพริบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคนยุติธรรม จริงใจ วางตัวเป็นกลาง ใจกว้าง มีเหตุผล และยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น สามารถอธิบายและชี้แจงกิจกรรมได้อย่างชัดเจนใช้คำพูดและภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยมีเทคนิคในการพูดกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม          

  การเสริมแรงทางบวก   (Positive Reinforcement) หมายถึง สิ่งของ คำพูด หรือสภาพการณ์ที่จะช่วยให้พฤติกรรมเกิดขึ้นอีก หรือสิ่งทำให้เพิ่มความน่าจะเป็นไปได้ของการเกิดพฤติกรรม

 ความฉลาดทางอารมณ์  EQ : Emotional Quotient เป็นความสามารถในการรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจตนเองและแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักรอคอย รู้จักกฎเกณฑ์ระเบียบวินัย มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สถานการณ์รอบข้างได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีแรงจูงใจ อยากประสบความสำเร็จ เห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง

ทักษะ (Skill)”  หมายถึง ความชัดเจน และความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การอ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเป็นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน การใช้เพลงเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

   หลักการสอนเพลง    

เทคนิคการร้องเพลงเป็นผู้นำร้องเพลง

1. แม่นเนื้อร้อง 

2. แม่นทำนอง 

3. ร้องชัด 

4. ซัดสายตา 

5. ท่าทางดี 

6. มีเทคนิค

ขั้นตอนในการนำร้องเพลง

1.บอกชื่อเพลง  

2.บอกเนื้อเพลงให้พูดตามทีละวรรค 2-3 เที่ยว

3.สอนทำนองโดยให้ร้องตามทีละวรรค 2-3 เที่ยว4.สอนร้องพร้อมกัน  

5.ใส่จังหวะปรบมือ กลอง อื่นๆ

6.สอนท่าทาง (ถ้ามี)  

7.สอนเทคนิคอื่นๆ

ประโยชน์ของการร้องเพลง
1.ขับกล่อมจิตใจและอารมณ์ให้ผ่องใส 

2.ก่อให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง 

3.ทำให้เกิดความสามัคคีรักใคร่ 

4.ผ่อนคลายความตึงเครียด

5.ช่วยเพิ่มความจำในบทเรียน  

6.เป็นยาแก้ง่วง

หลักการสอนเพลง
1.ผู้สอนต้องมีความมั่นใจในตัวเอง  

2.ร้องให้ฟัง 1 หรือ 2 ครั้ง

3.ให้ร้องตามทีละวรรค                

4.ให้สัญญาณก่อนการร้อง

5.ต้องคุมจังหวะให้ได้             

6.อย่าออมเสียงหรือตะเบ็งเสียง

7.ร้องด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน

ลักษณะของเพลงที่ควรร้อง
1.เพลงที่รู้จักกันโดยทั่วไป  

2.เพลงสั้นๆ  

3.เพลงร้องไล่กันรอบวง

4.เพลงประกอบท่าทาง  

5.เพลงที่มีลูกคู่

ประเภทของเพลงที่นำมาร้อง
1.เพลงในโอกาสเฉพาะหรือโอกาสพิเศษ 

2.เพลงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์

3.เพลงปลุกใจ  

4.เพลงที่เกี่ยวกับศาสนา 

5.เพลงประกอบบทเรียน

6.เพลงสนุกสนาน ที่แฝงด้วยคติธรรม ระเบียบ ประเพณี และคำสอนต่างๆ                                             

เพื่อนรัก

เพื่อน เพื่อนรัก วันนี้มาร้องเพลงรักให้โลกตระหนักว่ารักนั้นยิ่งใหญ่เนื้อและทำนองเพลงนี้ไม่มีอะไรนอกจากจะขอให้มนุษย์โลกรักกัน                                             

เพื่อน

เพื่อน......เพื่อนไม่เคยทิ้งเพื่อน ยามร่วมกันเราเหมือนมีหัวใจเดียวกัน  เพื่อน...เพื่อนไม่ลืมสัมพันธ์ยามร่วมกันเราฝัน  สาระพันเพื่อนเอยกินน้ำร่วมแก้วร่วมขัน  กินข้าวหม้อเดียวกันมันจังเลยยามทุกข์เราต่างเปิดเผย  สุขทุกข์ใดเอย  เพื่อนกัน                                                            

กิจกรรม

กิจกรรมทำให้เรามีความสุข กิจกรรมทำให้เราสนุกสนาน กิจกรรมทำให้เราเบิกบาน ใจสำราญเพราะเรามีกิจกรรม                                    

สติคุม

เป็นคนดีจะต้องมีซึ่งสติ จะดำริจะต้องมีสติมั่น จะพูดจาจะต้องมีสติพลัน จะทำนั่นทำนี่สติคุม                                      

 ช่างโชคดี

ช่างโชคดีวันนี้มาพบเธอ (ซ้ำ) ฉันดีใจจริงนะเออ มาพบเธอสมใจ เธอนั้นอยู่สบายดีหรือไร ฉันนั้นอยู่สบายกายและใจ  มาร้องรำเริงฤทัยให้หัวใจสุขสำราญ ตบมือไปกันให้พร้อมเพรียง (ซ้ำ)ยกมือไว้ส่ายหัวเอียงให้พร้อมเพรียงตามกันแล้วหมุนกลับปรับตัวเสียให้ทัน (ซ้ำ)มือเท้าเองซอยเท้าพลัน ให้พร้อมกันเถิดเอย                                                                 สามัคคีร่วมใจ สามัคคีร่วมใจ เร็วไวช่วยกันทำการงาน ด้วยความสำราญเริงใจมาช่วยกันหนาทรามวัยจะได้เสร็จทันใด ใครๆก็พากันยกย่อง ละลา ละลา ละลา ลาหล่า ลาหล้า ละลา ลาลา ลาลามาตามนัดเอ้าฮาเฮฮา ชักช้าอยู่ใย  เอ้าฮาฮาไฮ้จงรีบไปให้ทันเวลา  เอ้าเร็วเข้าซีดูให้ดีเข้ามีใหม่มาเอ้าฮาเฮฮา พร้อมใจกันมาพบหน้าพร้อมกันเฮ....พร้อมใจมาเรียน  ฮา...พากเพียรบากบั่นมาซิมาซี มาซิเร็วพลันถึงวันเวลา....อบรม อับบราฮัมอับบราฮัมมีบุตร  7 คน บุตร 7 คนมีบิดาชื่อ อับบราฮัม คนนึงตัวเล็กคนนึงตัวใหญ่ไม่มีใครแข็งแรงสักคน(ยกมือขวา, ยกมือซ้าย, กระทืบเท้าขวา,กระทืบเท้าซ้ายลมเพลมพัดลมเพลมพัด  โบกสะบัดพัดมาไว.. ไว..ลมเพลมพัดอะไร ลมเพลมพัดอะไรพี่จะบอกให้พัดคนที่………โอ้ทะเลโอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส มองเห็นเรือใบๆแล่นอยู่ในทะเล หาดทรายงาม เห็นปูๆดูซิดูหมู่ปลากุ้งหอยนาๆๆ อยู่ในท้องทะเล เมื่อ เราเดินเที่ยวไปๆบนหาดทรายทะเลเราแสน ฮาเฮๆๆเที่ยวทะเลสุขใจ เมื่อ ตะวันตกดินๆๆ เห็นเรือบินผ่านไปเห่าหอนทันใด ฮู้ๆ เห่าหอนทันใด ฮู้ๆสุขใจจิงเงาะหรือแงะเงาะหรือแงะมันแปลกดีแฮะนี่แงะหรือเงาะกลมๆแล้วมีขนด้วยๆ  กลมๆแล้วมีขนด้วยๆโอ้แม่คนสวย.......นี่เงาะหรือเงาะนกกระยางนกกระยางๆๆ (ซ้ำ) มองดูกุ้งหอยปูปลา (ซ้ำ)ยินดีวันนี้ยินดี ยินดีที่เราได้มาพบกัน (ซ้ำ) ยินดี ๆ ๆ มาเถิดมาเรามาร่วมสนุก ปลดเปลื้องความทุกข์ให้มันสิ้นไปมาเถิดมาเรามาร่วมจิตช่วยกันคิดทำให้ของเราเจริญ เจ้านกน้อยเจ้านกน้อย คล้อยบินสู่เวหา เจ้าถลาแล่นลม เพลินฤดี บิน บิน ถลา ๆ แล่นลม บินล่อง บินลอย (ซ้ำ)เจ้าคางคกเจ้าคางคก ฝนตกก็ออกหากิน เดินบนดิน ออกหากินแมงเม่า (แผล็บ แผล็บ) เมื่อกินขามัน ก็สั่นระรัว ทีละตัว สองตัว สั่นระรัว (แผล็บ แผล็บ)ผูกสัมพันธ์ไปไป มามา เราก็มาพบกันจนได้ มามาไปไปเราก็กลายมาเป็นเพื่อนกันถึงจะอยู่แห่งไหนหัวใจเราผูกสัมพันธ์ เรามาพบกัน อย่าลืมฉันแล้วกันนะเออมาสนุกกันหนา มาสนุกกันหนาเราสัญญาร่วมผูกพัน (ทะละแร็กแท็กแท็ก)มาสนุกกับฉัน เล่าพี่น้องร่วมผองไท (ทะละแร็กแท็กแท็ก)แผ่นดินผืนนี้ทั้งเหนือ กลาง ใต้ อีสาน สามัคคีเราอยู่ร่วมกัน ไม่มีเสื่อมคลาย ( ทะละแร็กแท็กแท็ก )ไก่ย่าง ไก่ย่างถูกเผา ๆ มันจะถูกไม้เสียบ ๆ เสียบตูดซ้าย เสียงตูดขวา ร้อนจริง ๆ ร้อนจริง ๆ ร้อนจริง ๆลิงจับมือเสือ ลิงจับ ... เสือ เสือจับ ... ลิง จับกันไม่เบื่อ ลิงจับ ... เสือ เสือจับ ... ลิงร่วมร้องเพลง มาเถิดเรามาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้นลุกขึ้นพลันทันใด แล้วเราก็หันหน้าเข้าหากัน แล้วยิ้มให้กัน ( ตบมือห้าที )เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา สนุกหนักหนาส่ายเอวห้าที 1 2 3พายเรือหาเพื่อน พายเรือไปตามธาราเห็นหอย ปู ปลาแหวกว่ายเวียนวน ( ซ้ำ )พายเรือกันไปหลายคน( ซ้ำ )เห็นคนนั่งล้อมวงกันหอย หอย..... …… ๆ ๆ ๆ หอย …. กำลังขายดี (ซ้ำ) เชิญมาทางนี้ หอย …….. หอยรวมเงินรวมเงิน รวมเงินวันนี้ รวมเงินให้ดีอย่าให้มีผิด ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ( ซ้ำ ) ผู้ชายเก่งกาจเป็นห้าสิบสตางค์จับกลุ่มจับกลุ่ม จับกลุ่ม จับกลุ่ม ใครไม่มีกลุ่ม โดนสุ่มเล่นเกมส์ เร็วเข้า เร็วเข้า เร็วเข้า จับกลุ่มเร็วเข้า แล้วนั่งลงแจวเรือแจวมะแจวจ้ำจึก น้ำนิ่งไหลลึก นึกถึงคนแจว (ซ้ำ) แจวเรือจะไปซื้อ... (ซ้ำ) ขอเชิญ...ลุกขึ้นมาแจวกำลังสบาย หากว่าเราสบายจงปรบมือพลัน แทร็ก ๆ (ซ้ำ) หากว่าเรากำลังมีสุข ปลดเปลื้องทุกข์ใดใดทั้งสิ้น อย่าประวิง อะไรกันเล่า จงปรบมือพลันก่แจ้ไก่แจ้ตายแล้ว ไก่แจ้ตายแล้ว มันจะไม่ขันอีก มันจะไม่ขันอีก ค้อก ค้อก  คาดี ค็อกคาดี ค็อกคาดา ค็อก ค้อก ค้อก คาดี ค้อกคาดี ค้อกคาดาผลไม้แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล แอปเปิ้ล มะละกอ มะละกอ มะละกอ กล้วย กล้วย กล้วย ส้ม ส้ม ส้ม แอปเปิ้ล มะละกอ กล้วย ส้ม กล้วยส้ม กล้วยส้ม กล้วยส้มแจ๊ะ หยิบหวี มาหวีเกศา หวีซ้าย หวีขวา แล้วมาหวีแจ๊ะ หวีแจ๊ะ ๆ ๆ หยิบเจลมาใส่เกศา โป๊ะซ้าย โป๊ะขวา แล้วมาโป๊ะแจ๊ะ โป๊ะแจ๊ะ ๆ ๆ หยิบสบู่ มาถูเกศา ถูซ้าย ถูขวา แล้วมาถูแจ๊ะ ถูแจ๊ะ ๆเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยว เดียว เจอะกันประเดี๋ยว เดียว สนิทสนมกลมเกลียว เดี๋ยว เดียว ก็รักกันได้ แปลกใจเรารักกันได้อย่างไร (ซ้ำ) เรารักกันได้ เพราะ....... อย่าเกียจคร้านอย่าเกียจคร้านการทำงานนะพวกเรางงาานหนักงานเบา เหนื่อยแล้วเรา พักผ่อนก็หายไม่ทำงาน หลบหลีกงาน เฝ้าเกียจคร้าน เอาแต่สบายแก่จนตาย ขอทำนายว่าไม่เจริญ(ซ้ำ)ตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาตรง ตรง ตรงเวลา พวกเราต้องมาให้ตรงเวลาเราเกิดมาเป็นคน ต้องหมั่นฝึกตนให้ตรงเวลาวันคืนไม่ค่อยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใครความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ เป็นสมบัติของผู้ดีหากว่าใครไม่มี ชาตินี้เอาดีไม่ได้มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอดถมไปคดโกงแล้วใคร จะรับไว้ให้ร่วมการงานความเกรงใจความเกรงใจ เป็นสมบัติของผู้ดีตรองดูซี ทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคน ถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นไซร้ ไร้คุณธรรมประจำตนช่วยกันทำงานงานสิ่งใด งานสิ่งใด แม้ใครละเลยทิ้งปล่อยมัวแต่คอย เฝ้าแต่คอย ไม่มีเสร็จ ไม่มีเสร็จรับรองจำไว้ทุกคนต้อง ทำงานเราต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกันออกกำลังออกกำลัง ด้วยการร้องรำทำเพลง ให้ครื้นเครง เสียงเพลงบรรเลงจับใจรำร้องกันไป ไม่มีหม่นหมองฤทัย แล้วเราเพลินใจ ด้วยการร้องรำทำเพลงพรวนดินกันเสียให้หมดพรวนดินกันเสียให้หมด จะปลูกข้าวโพดสาลี(ซ้ำ)โอ้เจ้าดวงดารา เจ้าไม่เมตตาตัวพี่ข้าวโพดสาลี ข้าวโพดสาลี ป่านฉะนี้จะโรยราบริการ(สร้อย) บริการ บริการ งานที่พวกเราทำ เป็นประจำ เราทำไปไม่เคยคิดรวนเร เฮ้(ซ้ำต้น)เก็บกวาดเราทำทุกสิ่ง ไม่เคยคิดที่จะเบื่อเพราะเรานี้เป็นลูกเสือ ช่วยเหลืหน้าที่บริการเก็บกวาดเราทำทุกอย่าง                             ข้อคิดทักษะชีวิตพิชิตฝัน                                 Some dream ofworthyaccomplishments, whileothers stay awake and do them.บางคนฝันที่จะประสบความสำเร็จในขณะที่บางคนกำลังลงมือ                                         ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา  จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร  แค่บินให้ถึงฝันเท่านั้นพอ       ถ้าไม่สู้แล้วจะรู้หรือว่าแพ้ ไม่อ่อนแอคงไม่รู้ความเข้มแข็ง ม่ยืนหยัดคงไม่รู้ว่ามีแรง ไม่ถูกแซงคงไม่รู้ว่าช้าไป  ถึงจะล้มสักกี่ครั้งก็ต้องลุก  ถึงจะทุกข์สักกี่หนก็ทนไหว  ถึงลำบากสักเพียงไหนจะก้าวไป  ถึงอย่างไรก็จะสู้ดูอีกที  ขอเพียงมีจิตใจไม่ท้อถอย เจอปัญหานิดหน่อยอย่าถอยหนี สู้ด้วยใจด้วยความคิดด้วยความดี แล้ววันนี้ความสำเร็จเป็นของเรา  

สร้างโดย: 
nanthawat

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 72 คน กำลังออนไลน์