เฉลยข้อ7

 

7. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่หมวด กี่มาตรา

   ก. 14 หมวด 303  มาตรา     ข. 14  หมวด  309  มาตรา    ค. 15  หมวด  303  มาตรา    ง. 15 หมวด  309  มาตรา

 เฉลย  ง. 15 หมวด  309  มาตรา

             รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มี 15 หมวด 309 มาตรา ประกอบด้วย
 คำปรารภ
 หมวด 1 บททั่วไป (มาตรา 1-7)
 หมวด 2 พระมหากษัตริย์ (มาตรา 8-25)
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย (มาตรา 26-69)
 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 70-74)
 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา 75-87)
 หมวด 6 รัฐสภา (มาตรา 88-162)
 หมวด 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา 163-165)
 หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ (มาตรา 166-170)
 หมวด 9 คณะรัฐมนตรี (มาตรา 171-196)
 หมวด 10 ศาล (มาตรา 197-228)
 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ (มาตรา 229-258)
 หมวด 12 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (มาตรา 259-278)
 หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรา 279-280)
 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281-290)
 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 291)
 บทเฉพาะกาล (มาตรา 292-309)

แบบทดสอบ

สร้างโดย: 
นายธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์