สถิติ-----------> ความหมายของสถิติ


คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)
อีกความหมายหนึ่ง สถิติหมายถึง วิธีการที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตีความหมายข้อมูล สถิติในความหมายนี้เป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เรียกว่า "สถิติศาสตร์"
ที่มาภาพ : http://gotoknow.org/blog/9nuqa/115568
ความหมายของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถิติ
1. ประชากร ( Population ) หมายถึง จำนวนเต็มของหมู่คน สัตว์ สิ่งของ หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือคือเซตของสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการศึกษาทั้งหมด เช่น ถ้าเราสนใจเกี่ยวกับรายได้ของคนไทย ประชากร
คือ คนไทยทั้งประเทศ ถ้าสนใจการผลผลิตของการเพาะปลูกข้าวที่ผลิตได้ในประเทศไทยปีหนึ่ง ประชากรก็คือปริมาณของข้าวทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศไทยปีนั้น หรือถ้าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์ในประเทศไทยประชากรก็คือรถยนต์ทั่วประเทศ
ประชากรแบ่งตามขนาดได้ 2 ชนิด คือ
1. ประชากรที่มีจำนวนแน่นนอน ( Finite Population ) เช่น จำนวนนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวนรถยนต์ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. ประชากรที่มีจำนวนอนันต์ ( Infinite Population ) เช่น จำนวนข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในปีหนึ่ง ๆ
2. ตัวอย่าง ( Sample ) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้ดำเนินงานทางสถิติเลือกเก็บข้อมูลมาจากประชากรทั้งหมด
3. พารามิเตอร์ ( Parameter ) หมายถึง ค่าต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของประชากร
4. ค่าสถิติ (Statistics) หมายถึง ค่าต่าง ๆ ที่แสดงลักษณะของตัวอย่าง
งานทางสถิติส่วนมากมักจะหาค่าสถิติของตัวอย่างแล้วนำค่านั้นมาพยากรณ์ค่า พารามิเตอร์
วิธีการเลือกตัวอย่างจากประชากรเรียกว่าการเลือกตัวอย่าง ( Sampling ) ซึ่งมีประโยชน์มากเพราะเป็นวิธีการรวบรัด ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

   
สร้างโดย: 
สิริลัคน์&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์