สถิติ-----------> แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
เรื่อง สถิติ
คำชี้แจง  1. ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ก, ข, ค และ ง จำนวน 11 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
คนกลุ่มหนึ่งมีอายุแตกต่างกันดังนี้ 26, 34, 40, 26, 32, 22 ปี (ใช้ตอบข้อ 1-2)
1.  จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของเด็กกลุ่มนี้
ก.  30
ข.  34
ค.  36
ง.  40
2.  อีก 5 ปีข้างหน้า อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใด
ก.  45
ข.  40
ค.  35
ง.  30
3.  อุมาพรบันทึกน้ำหนักตัวของเขา 8 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 53 กิโลกรัม น้ำหนักที่ทำการบันทึก 7 ครั้ง คือ 57, 55, 45, 60, 45, 55, และ 62 ในการบันทึกครั้งที่ 8 น้ำหนักเขาควรจะเป็นเท่าไร
ก.  50  กิโลกรัม
ข.  52  กิโลกรัม
ค.  45  กิโลกรัม
ง.  48  กิโลกรัม
4.  กำหนดให้ข้อมูลเป็นดังนี้ 4, 18, 15,  10,  และ 8 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  10
ข.  10.5
ค.  8
ง.  15
5.  กำหนดให้ข้อมูลเป็นดังนี้ 12, 8, 15,  14,  3 และ 9 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  14
ข.  15
ค.  10.5
ง.  12
6.  ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้  27, 15, 16, 28, 28, 30 และ 29 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับ
ข้อใด
ก.  30
ข.  29
ค.  28
ง.  27
7.  กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 7, 5, 4, 5, 6 และ 2 แล้วฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  5
ข.  4
ค.  6
ง.  ไม่มีฐานนิยม
8.  กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  1
ข.  2
ค.  3
ง.  ไม่มีฐานนิยม
9.  รายได้ต่อวัน (บาท) ของพนักงาน 5 คน คือ 158, 189, 265, 191, 127 ข้อใดถูกต้อง
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรายได้ คือ 187
ข.  ฐานนิยม คือ 265
ค.  มัธยฐาน คือ 191   
ง.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 186
10.  นักเรียน 8 คน วัดความสูง (เซนติเมตร) ดังนี้ 147, 152, 155, 146, 150, 155, 156, 158, ถ้าตัวกลางเลขคณิตของความสูงได้ A เซนติเมตร ค่ามัธยฐานเท่ากับ B และค่าฐานนิยมเท่ากับ C แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.  A<B<C
ข.  B<A<C
ค.  C<B<A
ง.  C<A<B
11.  ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็นเซนติเมตร ได้ดังนี้ 110, 120, 110, 108, 112, 110, 112, 118 แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าน้อยกว่ามัธยฐาน
ข.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่ามากกว่ามัธยฐาน
ค.  ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน
ง.  ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต

เฉลยคำตอบ  1. ก      2. ค      3. ค       4.  ก        5.  ค      6. ค        7. ก         8. ง         9. ง        10.  ก       11.  ข

สร้างโดย: 
สิริลัคน์&นรินทร์โชติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์