การร่างพระราชบัญญัติ

คณะรัฐมนตรี

 

ที่มา : พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง                

 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการฯ จำนวน : นายยกรัฐมนตรี 1คน และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คน

 

วาระ: 4 ปี หน้าที่: บริหารราชการแผ่นดินตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

 

1.             ด้านความมั่นคง

2.             ด้านการบริหาราชการแผ่นดิน (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น)

 3.             ด้านศาสนา สังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม 4.             ด้านกฎหมาย และการยุติธรรม 5.             ด้านการต่างประเทศ 6.             ด้านเศรษฐกิจ

7.             ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 8.             ด้ายวิทยาศาสตร์ ทรัพย์สินทางปัญญาและพลังงาน 9.             ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คุณสมบัติ  1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

 

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 35ปีบริบูรณ์

 

3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

 

การควบคุมการบริหาราชการแผ่นดิน 

 

1.การตั้งกระทู้-ส.ส. หรือส.ว.ทุกคนมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานในหน้าที่

 

2.การเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ

 

2.1           ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ นายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

2.2           ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน6มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

 

2.3           ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน3มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไป  เพื่อให้คณะรัฐธรรมนูญแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ 

3. การถอนถอนออกจากตำแหน่ง

 3.1 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกหกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า20000คน มีสิทธิข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีฯลฯ ผู้ใดที่ร่ำรวยผิดปกติ ใช้อำนาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฝ่าในหรือไม่ปฏิบัติตามมาตาฐานตามจริยธรรมอย่างร้ายแรง ออกจากตำแหน่งที่จากประธานรัฐสภา

 

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak