องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ – มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโนเที่ยงธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -ตรวจสอบและรายงานการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนี้

1.นายกรัฐมนตรี 

2.รัฐมนตรี

3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

4. สมาชิกวุฒิสภา

 5. ข้าราชการเมืองอื่น

6. ผู้บริหารและสมาชืกสภาท้องถิ่น

มีหน้าที่ ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่ได้รับตำแหน่ง หรือพ้นตำแหน่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

 ที่มา

 1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของรัฐสภา ประธานวูฒิสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการฯ

2.คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกัยฃนปราบปรามทุจิต แห่งชาติ มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานฏีกา,ประธานศาลรัฐธรรมนูญ,ประธานศาลปกครองสูงสุด ,ประธานสภาผู้แทนราษฏรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร ทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จำนวน 9 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา

 3.วูฒิสภาให้ความเห็นชอบและประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง จำนวน – ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1คน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติจำนวน 8 คน วาระ 9 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 วาระ

หน้าที่ 

1 ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ร่ำรวยผิดปกติ การกระทำฐานทุจริตต่อหน้าที่

2.ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อส่งไปยังศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

3.ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี, ส.ส.,ส.ว.,ข้าราชการเมือง , ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

 4.กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์