องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่มา  1.พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง2.คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีจำนวน 7 คน (เหมือนกับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้ง)ทำหน้าที่สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 3 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา3.วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ และประธานวุฒิสภานำความกราบทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้งจำนวน  - ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 1 คนและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 2 คน หน้าที่1.พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน การไม่ปฏิบัติตามกฏหรือละเว้นการปฏิบัติตามกฏหมายของข้าราชการ พนักงาน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ ส่วนท้องถิ่น2.ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ3.ติดตามประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญวาระ 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่มา  1.พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการจำนวน ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 1 คน และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอีก 6 คนวาระ 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียวหน้าที่1.กำหนดกฏเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน2.ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน3.แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยทางการเงินและการคลัง เพื่อวินิจฉัยคดีวินัยทางการเงินและการคลังคุณสมบัติ1.มีความชำราญและประสบกราณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน การบัชญี การคลังและอื่นๆ2.มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ประจักษ์ 

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์