อารยธรรมอินเดียโบราณ : สรุป

รูปภาพของ lenneyuna

          - เริ่มจากล่าสัตว์และสะสมอาหารมาเป็นเทคโนโลยีการเกษตร ทำให้รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน
          - เกษตรกรรมเริ่ม 7,000 ปีมาก่อน พ.ศ ที่ชุมชนลุ่มแม่น้ำสินธุอินเดีย ชื่อหมู่บ้านเมร์คระ ปลูกข้าวสาลี บาร์เล่ย์ ปศุสัตว์มีแพะ แกะ วัว มีการติดต่อกับภายนอกโดยพบพลอยสีฟ้า น้ำเงินจากเอเชียกลางและอัฟกานิสถาน
          - จีนตอนเหนือ เริ่มที่แม่น้ำเหลือง(ฮวงโห) 6,500 ปีก่อนพ.ศ ปลูกลูกเดือย ข้าวฟ่างเลี้ยงหมา หมู ไก่ ข้าวเจ้าปลูกตอนใต้และกลางของจีน แพร่เข้าสู่ตอนเหนือ 5,500 ปีก่อน พ.ศ
          - กรเพาะปลุกใช้ฝนธรรมชาติ แต่มีการจัดการเรื่องน้ำ ทำชลประทานอย่างง่าย เกิดขึ้นก่อนที่เมโสโปเตเมีย นำน้ำจาแม่น้ำไทกริส ยูเฟรติสมาผันเข้าสู่ท้องนา
          - สถาปัตยกรรมซิกกูแรตในวัฒนธรรมเมโสโปเตเมีย

 • เมือง วิถีชีวิตใหม่ชุมชนมนุษย์
            - 5,500~2,500 ปีก่อนพ.ศ. มีเมืองเกิดขึ้น เช่นเมโสโปเตเมียในอียิปต์ และแถวลุ่มน้ำสินธุอินเดีย
            - ปัจจัยที่ทำให้เกิดเมือง เช่น ความสามารถของคน รู้จักเพาะปลูก ทำชลประทาน (เมืองมักอยู่ใกล้ลุ่มแม่น้ำใหญ่ๆ) การแลกเปลี่ยนติดต่อค้าขายกัน จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นมีแรงงานเยอะ 
            - อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส 4,500~2,500 ปี เป็นชาวสุเมเรียน ประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์ม นาฬิกาน้ำ ปฏิทินทางจันทรคติ
            - อารยธรรมอินเดียโบราณ คือพวกดราวิเดียน(ผิวดำ) ลุ่มแม่น้ำสินธุ 2,500~1,500 ปี เขียนอักษรภาพ ก่อสร้างใช้โลหะ ใช้อิฐ ทอผ้า ทำเพชรพลอย มีเมืองสำคัญ 2 เมืองคือ ฮะรัปปาและโมเฮนโจ ดาโร ทำเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสี รู้เรื่องการหลอมโลหะ ทองแดง ทำชลประทาน
                      - ชนเผ่าอินโด อารยัน จากพวกอารยันอินโดยูโรเปียน อพยพจากภาคกลางของเอเชีย รุกรานอินเดีย 2,000 ปีก่อน ไล่ดราวิเดียนไป เกิดระบบวรรณะ
            - อารยธรรมจีนโบราณ 1,000 ปีก่อน พ.ศ ลุ่มแม่น้ำฮวงโห(เหลือง)ตอนเหนือ และลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงทางใต้ มีการปรับปรุงธัญพืชป่า ปลูกข้าวนาดำ ประดิษฐ์ตัวอักษร ทอผ้าไหม ทำเครื่องลายคราม ทำดินปืน ตัวพิมพ์หนังสือ 
            - 2,500 ปีก่อน พ.ศ มีการสร้างกำแพงเมือง เมืองเออรีตู ลุ่มแม่น้ำเหลือง
            - ราชวงศ์จีนแรก คือ ราชวงศ์เซีย ต่อมาก็ราชวงศ์ชาง 2,100 ปีก่อนพ.ศ สร้างนครขนาดใหญ่คือ นครอันยาง
 • อารยธรรมอินเดีย
            - 2,300ปีก่อนพ.ศ พวกอารยันเข้ามาตั้งรกรากที่ด้านตะวันออกของแม่น้ำคงคา ตามที่ปรากฎในมหาหาพย์ฤคเวท ถือเป็นแอ่งอารยธรรมใหญ่ของอินเดีย
            - แพร่สู่ส่วนอื่นของโลกเช่นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี
        สมัยพระเวท
            - สมัยพระเวท 650~250 ปีก่อน พ.ศ เกิดคัมภีร์ฤคเวท ใช้ท่องจำป็นหลัก แล้วบันทึกเป็นอักษรเมื่อ 200 ปีก่อนพ.ศ
            - อารยันรู้จักเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า ผสมโลหะ ต่อเรือ มีประเพณีสมรส นับถือศาสนาพราหมณ์ บูชาเทพธรรมชาติ (ไฟ : พระอัคนี    ฝน: พระวรุณเทพ    ลม: พระวายุ   ดวงอาทิตย์ : พระสุริยะเทพ  และมีพระอินทร์เป็นหัวหน้าเทพทั้งปวง) มีการบูชายัญ
       สมัยมหากาพย์
            - 250~7 ปีก่อนพ.ศ อินโดอารยันแผ่อิทธิพล ตั้งอาณาจักร เกิดพระเวท 3 เล่ม คือสามเวท ยชุรเวท อาถรรพเวท
            - เกิดแคว้นอโยธยาของพวกโกศล แคว้นกุรุเกษตรของพวกกุรุ
            - เกิดระบบวรรณะ อธิบายว่าทุกวรรณะแบ่งแยกมาจากส่วนต่างๆของพระพรหม เช่น พราหมณ์มาจากปาก กษัตริย์มาจากมือ แขน ไวศย(แพศย) มาจากขา และศูทร มาจากเท้า พราหมณ์ถือเป็นชนชั้นสูงสุด
            - เกิดภาษาสันสกฤษและคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุด คือ คัมภีร์พระเวท (ด้านศาสนา ความเชื่อ อภินิหาร) วรรณคดีคือ อุปนิษัท(กรรม วิญญาณ พระพรหม อาตมัน) มหากาพย์ มหาภารตะ มหากาพย์รามยณะ ภควัตคีตา (หน้าที่ของมนุษย์)
            - ศาสนาฮินดูเกิดต่อจากศาสนาพราหมณ์ มีเทพสามองค์ เรียกตรีมูรติ ประกอบด้วยพระพรหมธาดา ผู้สร้างโลก พระรุทร(พระศิวะ พระอิศวร)ผู้ทำลาย และพระวิษณุ(พระนารายณ์) ผู้รักษาโลก
            - ต่อมาเกิดลัทธิย่อย 2นิกาย คือไศวนิกาย นับถือพระศิวะสูงสุด และไวษณพนิกาย นับถือพระนารายณ์สูงสุด
       สมัยฮินดูเก่า
            - 7ปีก่อนพ.ศ. ~ พ.ศ.222 มีแคว้นมคธ เขตแม่น้ำคงคา แคว้นโกศลทางใต้ของมคธ กษัตริย์เป็นสมมติเทพ ไม่พอใจพวกพราหมณ์
            - พระพุทธศาสนา เจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธทนะ กรุงกบิลพัสดุ์ และพระนางสิริมหามายา พระพุทธเจ้าเผยแพร่คำสอนเกียวกับอริยสัจ 4 ใช้ภาษาบาลีหรือมคธเทศนาประชาชน
            - วรรณคดีคือพระไตรปิฎก ประกอบด้วยพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก
            - ศาสนาเชนหรือชินะ ก่อตั้งโดย วรรธมาน มหาวีระ โอรสแคว้นไพสาลี เน้นมรรค 3 ศีล 4 มีสองนิกายคือ นุ่งลมห่มฟ้า (ทิฆัมพร) และนุ่งผ้าขาว(เศวตตัมพร)
       สมัยพุทธกาล
            - พ.ศ. 269~307 พุทธศาสนารุ่งเรืองสุด โดยพระเจ้าอโศกมหาราช ราชวงศ์โมรียะ เผยแพร่ศาสนาไปลังกา สุวรรณภูมิ 
            - เกิดศิลปะแบบสาญจี(ราชวงศ์โมรียะ) ใช้อิฐหินแทนไม้ สร้างสถูปรูปโอคว่ำ
            - พวกกุษาณะโดยกษัตริย์กณิษกะ รุกรานโมรียะ เกิดลัทธิมหายาน เผยแพร่ไปจีน ทิเบต ญี่ปุ่น 
            - สร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรก โดยช่างชาวกรีก เรียกพระพุทธรูปแบบคันธารราฐ
            - พุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดียเพราะ การแข่งขันจากศาสนาพราหมณ์ ฮินดู การรุกรานของต่างชาติเข้าอินเดีย ความเสื่อมของพุทธบริษัทในอินเดีย
       สมัยฮินดูใหม่
            - ฟื้นฟูศาสนาพราหมณ์ ฮินดู มาสู้กับพุทธศาสนา ทำให้เห็นว่าศาสนาพุทธไม่มีอะไรใหม่
            - กษัตริย์ราชวงศ์คุปตะเน้นนับถือฮินดู ฟื้นฟูความเชื่อโบราณ ถือเป็นยุคทองของอินเดีย เพราะเจริญมาก
            - กวีชื่อกาลิทาส แต่งเรื่องศกุนตลา
            - พระพุทธรูปสมัยคุปตะสวยงามที่สุด
            - รู้จักทำสบู่และซีเมนต์
            - รู้จักผ่าตัด รักษาความสะอาด ป้องกันเชื้อโรค
            - ต่อมามุสลิมโดยราชวงศ์โมกุล เข้ามารุกรานอินเดีย ทำลายสถานที่ทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ เผยแพร่ศาสนาอิสลามแทน โดยพระเจ้าอัคบาร์ ประกาศให้เสรีภาพทุกศาสนา เกิดการผสมกลมกลืนฮินดูกับมุสลิม
            - สิ่งก่อสร้างสำคัญคือ ทัชมาฮาล สุสานของพระนางมุชตัช สร้างโดยพระเจ้าชาร์เจฮาน
            - ศาสนาสิกข์ 500 กว่าปีก่อน เกิดโดยคุรุนานัก มีศาสดามาแล้ว 10 องค์ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาอิสลามกับพราหมณ์ฮินดู ศาสดาองค์สุดท้ายคือ ศาสดาโควินทสิงห์ เรียกวัดสิกข์ว่า คุรุทวาร
สร้างโดย: 
น.ส.นภัสสชนก เคหะธูป และ นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์