คำถาม

 

 คำถาม

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับความเห็นชอบจาก
   ก. คณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ( คมช. )
   ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญ
   ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
   ง. การลงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

2. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด
   ก. 1 สิงหาคม 2550         ข. 17 สิงหาคม 2550
   ค. 24 สิงหาคม 2550      ง. 25 สิงหาคม 2550

3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่หมวด กี่มาตรา
   ก.14   หมวด  303  มาตรา      ข.  14   หมวด   309  มาตรา
   ค.15  หมวด   303  มาตรา      ง.   15   หมวด   309   มาตรา

4. ใครมีอำนาจลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
      ก. ประธานองคมนตรี      ข. ประธานรัฐสภา
      ค. ประธานวุฒิสมาชิก      ง. นายกรัฐมนตรี

5. การกำจัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ ยกเว้น ข้อใด
      ก. รัฐธรรมนูญกำหนดกฎหมายไว้
      ข. เป็นการจำกัดของคณะรัฐมนตรี
      ค. เป็นการจำกัดโดยรัฐสภา
      ง เป็นการจำกัดโดยศาลหรือตุลาการ

6. สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางอาญาข้อใด ไม่ถูกต้อง
      ก. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด
      ข. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยมีความผิด
      ค. จะลงโทษผู้กระทำผิดหนักกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ไม่ได้
      ง. ก่อนมีคำพิพากษาว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดปฏิบัติ ต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้

7. บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่ากี่ปี
      ก.  6  ปี      ข.  10  ปี     
      ค. 12  ปี     ง.  16  ปี

8. ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุหรือถูกยุบ ใครจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
      ก. สภาองคมนตรี         ข. รัฐสภา
      ค. วุฒิสภา                 ง. พระมหากษัตริย์

9. มาตรา 1   ของรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องใด
      ก. ประมุขของรัฐ
      ข. ความเป็นรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย
      ค. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความคุ้มครอง
      ง. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย


10. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน  มาตรา 1  ระบุว่า  ? ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร ...
      ก. .... ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
      ข. .... ที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
      ค. .... อันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้
      ง. .... อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย

                              

สร้างโดย: 
นายธานินทร์ พร้อมสุข และ น.ส. รัตติพร ปุเรตัง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์